Ylatunniste2

FÖRBUNDETS INFOTJÄNSTER UTVECKLAS SOM BAS FÖR BESLUTSFATTANDE OCH INTRESSEBEVAKNING
Tilläggsuppgifter: specialplanerare Antti Vasanen 050 410 2294

Behovet av att förmedla regional information betonas i Egentliga Finlands landskapsstrategi. För att främja detta har man i Egentliga Finlands förbund gjort upp en strategi för informationstjänster, där man definierar infotjänsternas målsättningar, verksamhetsmodell och ramar. Målet är att stärka infotjänsterna som en bas för beslutsfattande i landskapet och för intressebevakning, samt att förbättra infoservicen till bl.a. kommunerna.

Det centrala är att utveckla regioninfotjänsten Lounaistieto.fi, som började planeras sommaren 2014. Lounaistieto.fi utgör infobasen för partnerskapsforumet, som är landskapsstrategins viktigaste åtgärd.


- Målet är att utveckla en modern tjänst, där korrekt och intressant information lätt kan hittas och presenteras visuellt och fräscht, säger specialplanerare Antti Vasanen.

Trots att regioninfotjänsten är mera omfattande än förbundets egen infotjänst, krävs att den förverkligas för att förbundets infotjänster ska kunna utvecklas.

INTRESSEBEVAKNINGSDIREKTÖR LAURI PALMUNENS TJÄNST LEDIGANSLÅS
Tilläggsinformation: landskapsdirektör Kari Häkämies 044 201 3204

Egentliga Finlands förbunds intressebevakningsdirektör Lauri Palmunen avgår med pension 1.9.2015. Intressebevakningsdirektören leder intressebevakningens och kommunservicens kompetensgrupp, vars uppgift är att bevaka landskapets intressen nationellt och internationellt, verka för kommunerna och främja kommunsamarbete, förmedla information och värna om en modern landskapsanda och -kultur.

Landskapsstyrelsen beslöt att tjänsten som intressebevakningsdirektör lediganslås. Annonsen publiceras i mitten av augusti 2015. Den som blir vald till tjänsten ska ha en lämplig högre högskolexamen och lämplig arbetserfarenhet. Regionens tvåspråkighet och livliga internationella kontakter förutsätter goda kunskaper i båda inhemska språken. Goda kunskaper i engelska ses som en fördel. Dessutom värdesätts omfattande kännedom om kommunalförvaltning och verksamhetsfältet i stort samt ledarskaps- och samarbetsfärdigheter.

ERUF-FINANSIERING FÖR FÖRETAGSRÅDGIVNING PÅ LANDSKAPSNIVÅ OCH RESURSSMARTHET
Tilläggsuppgifter: specialplanerare Ville Roslakka 050 592 0404

Landskapsstyrelsen beslöt att bevilja medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden till följande projekt:

• Turku Science Park, för att skapa en organisation för företagsservice på landskapsnivå 417 596 euro. Målet är att den regionala företagsrådgivningen ska kopplas till den nya organisationen. Man vill skapa en modell där vägen till företagande är tydlig och inspirerande. Tanken är att modellen för företagsservice ska bli bestående. Projektet förverkligas 1.8.2015–30.8.2017.

• Åbo yrkeshögskola beviljas 98 280 euro för ett projekt, vars mål är att göra resurseffektivitet och cirkulär ekonomi till Egentliga Finlands konkurrensfördel. Man vill effektivera företagens material- och energianvändning och föda ny affärsverksamhet genom att utnyttja regionens avfalls- och materialströmningar. Via projektet samlar man även information om företagens resurskunskap.

LANDSKAPETS UTVECKLINGSMEDEL TILL BL.A. MOTION, SMART LANDSBYGD, NATURTURISM OCH ST. OLAVSLEDEN I SKÄRGÅRDEN
Tilläggsuppgifter: specialplanerare Petteri Partanen 040 7760 630

Landskapsstyrelsen beslöt bevilja landskapets utvecklingsmedel till följande projekt:

• Östersjöregionens Friska städer för projektet "EmpowerKids – barns sunda val" 5 000 euro.

• Sydvästra Finlands Motion och Idrott (Liiku r.f.) för ett projekt som främjar rörlig landsbygd 30 000 euro.

• Yrityssalo Ab, för intelligent och förnybar landsbygd 4 900 euro.

• Åbo handelskammare, för att utveckla ett omfattande metropolområde i Finland – En timmes tåget mellan Helsingfors och Åbo 19 000 euro. Man vill utreda vilka dynamiska effekter på ekonomin En timmes tåget kunde ha i regionen.

• Centrum Balticum -stiftelsen, för ekoeffektivitet och innovationer i marinindustrin 4 996 euro.

• Åbo Akademi, för projektet "Archipelerin - St:Olavsleden i skärgården" 4 900 euro. Målet är att öka intresset för vandring i skärgården andra årstider än högsommar. Genom internationell certifiering (att utgöra en del av pilgrimsleden S:t Olavsleden med slutmål i Nidaros/Trondheim, en av European Cultural Routes) mångfaldigas den enskilda ortens varumärke och marknadsföringsinsatserna omfattar den unika skärgårdsdelen av S:t Olavsleden i ett större sammanhang. Medel söks för att förbereda en projektansökan till Central Baltic -programmet.

• Landsbygdens utvecklingsförening Ravakka för att bereda ett Central Baltic -projekt som ska utveckla naturturistmål 5 000 euro.

 alatunniste