Ylatunniste2

LANDSKAPSSTYRELSEN UPPMÄRKSAMMADE SPECIAL OLYMPICS GULDMEDALJÖRER

Idrottare från Egentliga Finland klarade sig fint i Special Olympics, världsmästerskapen för utvecklingshindrade i Los Angeles sommaren 2015. Tävlingarna arrangeras vart fjärde år och i år deltog ca 6500 idrottare.

Egentliga Finlands förbunds landskapsstyrelse uppmärksammade landskapets guldmedaljörer med stipendier och kaka före styrelsens möte. Guldmedaljörerna är Bettiina Vuori, rytmisk gymnast, Naantalin Voimistelijat, Tatu Kantonen, simmare, Raision Urheilijat och Jukka Lehti, Unified-beach volleyspelare (lagets partner), Kosken Kaiku.

Talet till de framgångsrika idrottarna hölls av landskapsstyrelsens ordförande Ilkka Kanerva. Kanerva berömde den finländska idrottartruppens utmärkta attityd och vilja och påminde om dylika framgångars betydelse för Finlandsbilden i världen.
Idrottarna och deras anhöriga efterlyste av beslutsfattarna att de ska jobba för ett jämlikt liv för utvecklingshindrade. Hit hör i första hand möjligheten till självständigt boende och arbete.

EGENTLIGA FINLANDS "MINISTERSKOLA" STÖDER UNGA PÅ VÄG MOT POLITIKENS TOPP
Tilläggsuppgifter: landskapsdirektör Kari Häkämies 044 201 3204, utvecklingschef Janne Virtanen 040 583 6950

Målet med Egentliga Finlands förbunds intressebevakning är proaktivt, systematiskt och på aktuell information baserat påverkningsarbete. Landskapets intressebevakning bygger på långsiktighet samt kunniga och samarbetsvilliga aktörer.

Politisk verksamhet är inte så populärt bland unga som man kunde önska. Ändå är det åtminstone i den närmaste framtiden via politiska partier man bäst påverkar samhället. Därför är det viktigt att uppmuntra unga till politiken. Ett sätt är tanken på en "ministerskola", som fötts i landskapsförbundet.

- Ur Egentliga Finlands synvinkel är det livsviktigt att personer från vårt landskap även framöver finns på viktiga beslutsfattarposter, såsom i riksdag och ministerier. Den utvecklingen vill vi stöda genom att grunda en påverkarskola för framtida löften, säger landskapsdirektör Kari Häkämies.

Tanken är att samla en grupp på 15 – 20 unga (med kan finnas även unga som inte tillhör något parti). För dessa unga erbjuder landskapsförbundet föreläsningar, bekantningsbesök, skolning i att uppträda etc. För koordinationen svarar landskapsdirektören och intressebevakningsdirektören.

Förbundets valkommitté (partiernas verksamhetsledare och kretssekreterare) stöder projektet. I landskapsstyrelsen gav man grönt ljus för att bereda "ministerskolan" vidare och konstaterade att verksamheten ska vara politiskt jämlik och öppen. Internationell verksamhet är viktig. Man påminde också att Egentliga Finlands förbunds enda uppgift inte är att lära de unga, utan också att lära sig av de unga och ge dem möjligheter att påverka.

Enligt planerna inleds påverkarskolan i början av år 2016.

JANNE VIRTANEN VERKAR SOM TJ INTRESSEBEVAKNINGSDIREKTÖR TILLS TJÄNSTEN BESÄTTS
Tilläggsuppgifter: förvaltningsdirektör Markku Roto 040 761 5509

Egentliga Finlands förbunds intressebevakningsdirektör Lauri Palmunen avgår med pension 1.9.2015. Landskapsstyrelsen beslöt att utvecklingschef Janne Virtanen verkar som tf intressebevakningsdirektör tills den nya direktören inleder sitt arbete. Virtanen har verkat som intressebevakningsdirektörens vikarie.

Direktören leder intressebevakningens och kommunservicens kompetensgrupp, vars uppgift är att bevaka landskapets intressen nationellt och internationellt, verka för kommunerna och främja kommunsamarbete, förmedla information och värna om en modern landskapsanda och -kultur.

Landskapsstyrelsen beslöt 22.6. att lediganslå tjänsten som intressebevakningsdirektör. Tidningsannonserna publicerades i augusti.

ERUF-FINANSIERING FÖR AVANCERAD APPARATUR
Tilläggsuppgifter: specialplanerare Ville Roslakka 050 592 0404

Landskapsstyrelsen beslöt att bevilja medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden ERUF till Åboregionens Utvecklingscentral, för anskaffningen av apparatur för presentationer, 60 000 euro.

Man vill med stödet skaffa avancerad apparatur för att presentera material i det besöks- och innovationscenter som planeras till Turku Science Park. Centret innehåller bl.a. ett showroom för företag, presentationer av regionens näringsliv och lokaler för stadsplanering för sakkunniga. Projektet stöder regionens näringsliv och apparaturen kan användas av hela landskapet.

SKÄRGÅRDENS UTVECKLINGSÅTGÄRDER LISTADES I SKÄRGÅRDSPROGRAMMETS REVIDERING
Tilläggsuppgifter: skärgårds- och landsbygdsombudsman Sami Heinonen 0400 413 704

Egentliga Finlands förbunds skärgårdskommission har utarbetat ett dokument för att knyta ihop skärgårdsprogrammet och landskapsstrategin. Dokumentet innehåller de viktigaste utvecklingstemana med tanke på skärgården. För varje åtgärd i landskapsstrategin har föreslagits en motsvarande åtgärd att tillämpas i skärgården.

Det föregående skärgårdsprogrammets teman utgör fortsättningsvis de väsentligaste punkterna för skärgårdsutvecklingen: trafik, turism och andra näringar, boende, miljö och kultur.

Exempelvis under temat "ansvarsfullhet" vill man påverka Skärgårdshavets tillstånd med bl.a. följande åtgärder:
- påverka fiskodlingens image genom att ta i bruk nya, miljövänligare metoder
- idka reduceringsfiske av mindre värdefull fisk (vilket medför mindre mängder fosfor och kväve)
- förbättra fastigheters avloppshantering

Skärgårdsprogrammets sammanlänkning med landskapsstrategin

 alatunniste