Ylatunniste2

LANDSKAPSPLANERNA HARMONISERAS I ETT OMFATTANDE PROJEKT UNDER EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUNDS LEDNING
Tilläggsuppgifter: GI samarbetskoordinator Sanna Jokela 040 766 4607

Miljöministeriet finansierar två samarbetsprojekt för landskapens förbund och Finlands miljöcentral: Landskapsplanernas harmoniseringsprojekt HAME och dess underprojekt, som rör visualiseringen av arbetet. Det två-åriga projektet har fått ett positivt finansieringsbeslut för det första året, totalt 45 000 euro. Man har även fått 40 000 euro från miljöministeriets separata forsknings- och utvecklingsmedel. Projektet förverkligas av alla landskapens förbund samt Finlands miljöcentral. Tidtabellen är 1.10.2015 – 31.12.2016.

Målet är att skapa en infomodell och guide för att harmonisera landskapsplaneringen, skola planläggarna inom landskapens förbund att använda direktiven samt skapa ett visualiseringsbibliotek som stöder standardiserat planläggningsarbete. Projektet är internationellt sett betydande, eftersom definieringarna inom EU:s INSPIRE -direktiv kräver testning och kommentarer, som via detta projekt kommer att föras till EU-nivå.

Egentliga Finlands förbund har tack vare sitt kunnande inom geografisk information, sin aktivitet och sina samarbetsnätverk fått rollen att utveckla och leda landskapsförbundens samarbete inom geografisk information GI.

Alla parter deltar för att täcka projektets egenfinansiering. Egentliga Finlands andel ersätts som arbetsinsatser (Lasse Nurmi och Sanna Jokela). En projektplanerare anställs till Egentliga Finlands förbund, först tidsbundet för ett år.

LANDSKAPSSTYRELSEN YRKAR PÅ STATUS SOM SKÄRGÅRDSKOMMUN FÖR NÅDENDAL
Tilläggsuppgifter: skärgårds- och landsbygdsombudsman Sami Heinonen 0400 413 704

Arbets- och näringslivsministeriet har bett om ett utlåtande av landskapens förbund om möjliga förändringsbehov för statsrådets förordning om skärgårdskommuner och kommuner med skärgårdsdelar.

Egentliga Finlands landskapsstyrelse föreslår att statsrådets förordning förändras, så att nuvarande kommunen med skärgårdsdel Nådendal från början av år 2016 utnämns till skärgårdskommun.

Kommunsammanslagningen år 2009, där de forna skärgårdskommunerna Rimito och Velkua samt kommunen med skärgårdsdel Merimasku, förändrade klart Nådendals kommunstruktur. Stadens vattenyta är i dag större än markytan. I Nådendals skärgårdsdelar finns ett omfattande kommunalt servicenätverk. En status som skärgårdskommun skulle ge bättre förutsättningar att upprätthålla servicen, som används förutom av de fast bosatta även av fritidsbosatta. På öar utan fast vägförbindelse finns över 3000 fritidsbosatta.

Nådendals stad har en stark vilja att upprätthålla servicen även framöver, men statsandelsreformen minskar statsandelarna och man har inte hittat ersättning för Rimitos och Velkuas förlorade skärgårdstillägg.
En status som skärgårdskommun skulle ge Nådendal förutsättningar att klara av sina lagstadgade uppgifter och även framöver utveckla skärgården.

Statistik om Nådendal: invånare (i slutet av år 2012) 18 605, av dem bodde i fasta Nådendal 12 511, ön Luonnonmaa 1703 och i skärgårdsdelarna 4391 personer. I staden finns över 1000 öar, 28 av de bebodda öarna saknar fast vägförbindelse. I Nådendals skärgård finns 17 000 fritidsbosatta. På öar utan fast vägförbindelse finns ca 300 fast bosatta.

 alatunniste