Ylatunniste2

ETAPPLANDSKAPSPLAN FÖR NATURVÄRDEN OCH -RESURSER GYNNAR CIRKULÄR EKONOMI
Tilläggsuppgifter: planeringsdirektör Heikki Saarento 040 7203 056

I Egentliga Finlands förbunds inleds ett planläggningsarbete, som koncentrerar sig på naturresurser och bioekonomi.

Landskapsstyrelsen föreslår för landskapsfullmäktige att fullmäktige besluter att inleda arbetet med Egentliga Finlands etapplandskapsplan för naturvärden och -resurser. Dessa teman sammanjämkas med värdefulla naturområden och rekreationsmöjligheter i landskapet. Planarbetets centrala målsättningar är:

- Möjliggöra cirkulär ekonomi och påskynda utvecklingen av den
- Känna igen styrkor och utmaningar gällande t.ex. avfallsbehandling och återanvändning av näringsämnen, utnyttja sidoströmmar och skapa ekoeffektivitet
- Bevara geologiskt värdefulla områden och koordinera dem med grustäktens och gruvverksamhetens behov, öka återanvändningen av material och jordmassa
- Möjliggöra förnybara energilösningar (exkl. vindkraft som behandlats i en separat landskapsplan): utnyttja jordbrukets och livsmedelsproduktionens samt övriga förnybara energikällors potential och sidoströmmar
- Anvisa områden för behövliga massaterminaler, förnybara massor, sophantering och materialbehandling
- Känna igen naturens mångfald, ekologiska korridorer, rekreationsrutter och -områden samt ekosystemservice och förena dem med nyttoanvändning av naturresurser
- Trygga vatten av god kvalitet och återanvändning av näringsämnen

Allmängiltig planering av markanvändning är en pågående process, som sammanhänger med förändringar i samhället.

- Behovet att inleda planarbetet sammanhänger med bio- och cirkulär ekonomi och ökad användning och naturresurser i regionen, samt hur dessa kan förenas med naturskydd och rekreation, säger Egentliga Finlands förbunds naturresursplanerare Aleksis Klap.

Nya villkor föds även ur nationella lagändringar inom avfallshantering och EU:s målsättningar gällande cirkulär ekonomi. Landskapsstyrelsen poängterade att temat är högaktuellt och prioriteras högt även i Finlands regeringsprogram. Egentliga Finland har en stor potential inom detta tema och kan bli en föregångare inom cirkulär ekonomi.

SALO FÅR UTVECKLINGSMEDEL FÖR ETT INNOVATIONSCENTER MED HÖG KOMPETENS
Tilläggsuppgifter: specialplanerare Petteri Partanen 040 7760 630

Arbets- och näringsministeriet har kartlagt inbesparade landskapets utvecklingsmedel. Ur dessa har Egentliga Finlands förbund sökt utvecklingsmedel att användas till Saloregionens strukturomvandling.
Landskapsstyrelsen beslöt att bevilja Salo stad landskapets utvecklingsmedel 46 550 euro för projektet ”Connecting Things – modell för ett regionalt innovationscenter”. Projektet förverkligas 1.11.2015 – 30.6.2016.

Microsofts beslut att stänga produktionsanläggningen i Salo frigör stora mängder kompetenta människor och lokaliteter för ny användning. Via projektet vill man skapa en internationellt lockande företags- och innovationsmiljö. Att bygga upp en verksamhetsmodell och ett partnerskapsnätverk samt att hitta de första aktörerna kräver långsiktiga satsningar, regionalt och nationellt.
Projektets åtgärder bygger på tre teman:

- bygga upp ett partnerskapsnätverk och hitta aktörer
- bygga upp centrets verksamhetsmodell
- kommunikation

När projektet avslutas är centret Connecting Things färdigt, de första aktörerna har inlett sin verksamhet där och man har skapat en bas för partnerskapsnätverket tillsammans med forskningsinstitut, högskolor, investerare och innovatörer.

SYDVÄSTRA FINLANDS REGIONALA IDROTTSRÅD LEDS AV HEIMO VÄLIMÄKI
Tilläggsuppgifter: specialplanerare Veli-Matti Kauppinen 0400 715 786

Sydvästra Finlands regionförvaltningsverk ber Egentliga Finlands förbund och Satakuntaliitto att tillsammans tillsätta Sydvästra Finlands regionala idrottsråd. Landskapsstyrelsen beslöt att tillsätta följande personer från Egentliga Finland till det regionala idrottsrådet för åren 2016-2019:

Ahlgren Bo-Eric (Kimitoön)
Haapanen Jari (Åbo)
Juntunen Riikka (Salo)
Kirveennummi Kirsti (Virmo)
Koski Pasi (Aura)
Savonen Arto (Loimaa)
Viktors Marjis (S:t Karins)
Välimäki Heimo (Åbo)

Förslag på medlemmar till idrottsrådet har tillfrågats av regionala idrottsorganisationer (Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu och Finlands Svenska Idrott rf.).
Landskapsstyrelsen utnämner Heimo Välimäki till ordförande för Sydvästra Finlands regionala idrottsråd. För Satakuntas del fattas beslutet i landskapets förbund 23.11.2015.

 alatunniste