Ylatunniste2
15-25 UNGA VÄLJS TILL EGENTLIGA FINLANDS PÅVERKARSKOLA
Tilläggsuppgifter: landskapsdirektör Kari Häkämies. 044 201 3204,
intressebevakningsdirektör Janne Virtanen 040 583 6950

Landskapsstyrelsen beslöt i augusti att börja bereda en påverkarskola i Egentliga Finland. Utbildningen är menad för unga i gymnasieåldern eller med nyss påbörjade studier, som är intresserade av samhälleligt påverkande.

15 – 25 unga i taget tas med i utbildningen, som är konkret och praktiskt inriktad. Deltagarna bekantar sig med påverkarinstanser, sätt att påverka och dess resultat. Deltagarna får mångsidig information om riksdagen, statsrådet, ministerierna och statsförvaltningen överlag. Man behandlar regionförvaltning och kommuner, EU och utrikespolitik. I “ministerskolan” bekantar man sig med lagstiftning, val, rättsväsende och arbetsmarknadsorganisationer. Som utbildare fungerar sakkunniga ur olika branscher, unga påverkare och erfarna statsmän.
- Landskapets intressebevakning kräver minst två ministrar i varje regering. Det är lättare att bli minister ju tidigare tidigare man börjar träna. Utbildningen erbjuder en bra språngbräda för samhälleligt påverkande. säger landskapsdirektör Kari Häkämies.

Utbildningen är gratis för deltagarna och de väljs enligt uppsökning. Ungdomsorganisationer utnämner sina deltagare till påverkarskolan. Vid valet följer man regional och partipolitisk jämlikhet, liksom balans mellan könen. En inbjudan att utnämna deltagare skickas till bl.a. politiska ungdomsorganisationer, studentkårer, de största kommunernas ungdomsfullmäktige, scoutdistriktet, FRK och gymnasie-elevernas distriktsorganisation.

Utbildningen är planerad att räcka i ett år, som inkluderar ca åtta skolningsevenemang.

FÖRBUNDET BEHANDLAR REFORMEN AV REGIONFÖRVALTNINGEN MED PARTIER OCH KOMMUNER I JANUARI
Tilläggsuppgifter: landskapsdirektör Kari Häkämies 044 201 3204

Reformen av region- och landskapsförvaltningen bereds just nu som en del av den mer omfattande reformen av social- och hälsovården (se landskapsdirektörens aktuella översikt). Landskapsstyrelsen vill påverka beredningen och föra fram vårt landskaps synpunkter – rätt tid att påverka är just nu.

Landskapsstyrelsen beslöt att Egentliga Finlands förbund diskuterar ärendet genast i januari med landskapets partier och tjänstemannaledning. Förbundet kallar partiernas verksamhetsledare till ett möte i januari. Reformen av regionförvaltningen ur Egentliga Finlands synvinkel behandlas även tillsammans med landskapets kommuner.

LANDSKAPSSTYRELSEN RESERVERAR FINANSIERING FÖR REGIONALA FINLAND 100 -PROJEKT
Tilläggsuppgifter: specialsakkunnig Hannele Hartikainen 040 720 2163

Självständiga Finland fyller hundra år 2017, jubileumsårets tema är “tillsammans”. I programmet granskas Finlands självständighets historia, nutid och framtid. Programmet är öppet för alla, man kan söka med via www.suomifinland100.fi
Projektet Finland 100, tillsatt av statsrådets kansli, svarar för beredningen. Jubileumsårets program på regional nivå och kommunikation koordineras av ett regionnätverk, som består av landskapens förbund och de sex största städerna.
Egentliga Finlands förbunds regionkoordinatior är specialsakkunniga Hannele Hartikainen. Åbo stad och förbundet grundar en festkommitté, som koordinerar jubileumsårets regional nätverk.

Statsrådets kansli lediganslog 7.12. Finland 100 -projektets statliga stöd till landskapens förbund och städer för åren 2016 och 2017. Totalt utdelas 2,25 miljoner euro. Det statliga projektet finansieriar regionala projekt och koordinatorernas löner med förhållandet 50/50. Bidraget kan som mest vara 90 000 euro per stad eller landskapsförbund.
Egentliga Finlands förbund beviljar delstöd till regionala projekt. De ska tillhöra temat Finland 100 och vara öppna evenemang riktade till allmänheten, projekt, verkstäder etc. Förbundets kulturkommission är med och värderar de regionala projekten.

Landskapsstyrelsen beslöt att söka 90 000 euro i statsstöd för att koordinera jubileumsåret och stöda regionala projekt. Egentliga Finlands förbund reserverar 90 000 euro för statsstödets självfinanseringsdel.

 

OMFATTANDE PROJEKT UTREDER MOBILITETSZONER I STADSREGIONER
Tilläggsuppgifter: planeringsdirektör Heikki Saarento 040 720 3056

När man granskar samhällsstrukturen zonvis delas stadsregioner in i fotgängar-, kollektivtrafik- och bilzoner. Temat har granskats i Finlands miljöcentrals Urban Zone –forskningsprojekt, där man gjort upp zoner för samhällsstrukturen i 34 stadsregioner och räknat ut nyckeltal för mobilitet.

Zonmetoden har utnyttjats i arbetet med Åbo stadsregions strukturmodell (2012) och planen för trafiksystem (2014) samt i etapplandskapsplanen för Egentliga Finlands tätorters markanvändning, service och trafik, som är under arbete.

I det nya projektet Urban Zone 3 (UZ3) utvecklar man zonmetoden till ett planeringsredskap och gör en värdering av kommande utveckling i stadsregioner. En viktig del av framtidsanalysen är stadsregionernas egna målsättningar och planer.
I projektet analyseras samhällsstrukturens framtid I stadsregioner och tillämpar zonmetoden i kompletterande byggande.

Egentliga Finlands förbund deltar med 15 000 euro. Även Åbo och Salo deltar i projektet. Det nationella projektet förverkligas åren 2014-2016. Den totala budgeten är 600 000 euro, varav Finlands miljöcentrals andel är 150 000 euro.

 alatunniste