Ylatunniste2

 SKÄRGÅRDSPROGRAMMETS RÖDA TRÅD: BEVARA OCH STÄRKA SKÄRGÅRDENS LIVSKRAFT
Tilläggsinformation: skärgårds- och landsbygdsombudsman Sami Heinonen, tfn 0400 413 704

Skärgården är viktig för Egentliga Finland och dess invånare – en del av identiteten. I det nyligen uppdaterade landskapsprogrammet och dess åtgärder nämns skärgården separat på några ställen, men skärgårdskommissionen vid Egentliga Finlands förbund anser att skärgården inte bör behandlas som en separat enhet när landskapsprogrammet genomförs, utan kan anses vara inkluderad på ett övergripande sätt vad gäller programmets olika målsättningar och praktiska åtgärder. Skärgården har dock vissa särdrag som bör beaktas, och skärgårdskommissionen har därför utarbetat ett kopplingsdokument där den granskar hur skärgårdsprogrammet och landskapsprogrammet på bästa sätt kan länkas samman.

Egentliga Finlands skärgårdsprogram har redan länge bestått av fem (5) teman: skärgårdstrafik och telekommunikation; skärgårdsturism och övriga näringar; boende inkl. fritids-/andrabostäder; miljö; kultur. Landskapsstrategin innehåller många åtgärder som stöder dessa teman och skärgårdskommissionen vill i detta kopplingsdokument mellan landskapsprogrammet och skärgårdsprogrammet lyfta fram några konkreta mål som har en koppling till dessa åtgärder. Det centrala målet är att bevara och stärka skärgårdens livskraft. Skärgårdsprogrammets slogan lyder: ”Skärgården: partnerskap, kreativitet, livskraft”.

LANDSKAPSSTYRELSEN BEVILJADE PROJEKTFINANSIERING FÖR UTBILDNINGSEXPORT TILL INDONESIEN, UTNYTTJANDE AV UPPHANDLINGS- OCH INKÖPSFAKTURADATA SAMT UTVECKLING AV EN KONCENTRATION FÖR CIRKULÄR EKONOMI AVSEENDE PLAST
Tilläggsinformation: näringslivschef Petteri Partanen, tfn 040 7760 630

Finansiering för regionala innovationer och försök (AIKO-finansiering) är ett nationellt anslag avsett för regionala utvecklingsprojekt för åren 2016–2018. AIKO-finansiering stöder projekt som utgår från regionen, och genom vilka man stärker landskapens olika delar vad gäller deras förmåga att anpassa sig och svara på omvandlingar i näringsstrukturen.

• Egentliga Finlands Företagare r.f. för projektet ”Utnyttjande av upphandlings- och inköpsfakturadata på marknaden” 55 000 euro.

• Turun ammattikorkeakoulu Oy för projektet ”Innopeda Training Center Europe” 37 010 euro.

• Ukipolis Oy för projektet ”Koncentration för cirkulär ekonomi avseende plast i Nystadsregionen” 46 824 euro.

LANDSKAPSSTYRELSEN UTSÅG KANDIDATER TILL KONSTKOMMISSIONERNA
Tilläggsinformation: kommunikationschef Kirsi Stjernberg, tfn 040 551 3120,
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Centret för konstfrämjande har bett Egentliga Finlands förbund att till centrets konstråd lägga fram förslag på medlemmar till statens konstkommission för perioden 2019–2020 samt till den regionala konstkommissionen i Egentliga Finland för perioden 2019–2020.

De statliga konstkommissionernas uppgifter är att

- besluta om stipendier enligt lagen om statens konstnärsstipendier;
- inom var sitt ansvarsområde utifrån kollegial bedömning besluta om stipendier och priser till konstnärer, konstnärsgrupper och sammanslutningar;
- ge sakkunnigutlåtanden i ärenden inom sitt ansvarsområde;
- i egenskap av expertorgan inom sitt ansvarsområde ta del i centrets strategiarbete för konst;
- vara expertorgan för det regionala verksamhetsställe som har hand om riksomfattande specialuppgifter inom kommissionens ansvarsområde.

För perioden 2019–2020 tillsätts sju statliga konstkommissioner. Landskapsstyrelsen nominerar följande personer till konstkommissionerna:

Arkitektur- och formgivningskommissionen
Hermanni Vuorisalo, formgivare, Åbo

Kommissionen för audiovisuell konst
Simo Alitalo, ljudkonstnär, Åbo (fortsättningsperiod)
Dag Andersson, verksamhetsledare, Kimito (fortsättningsperiod)

De regionala konstkommissionernas uppgifter är att

- utifrån kollegial bedömning besluta om stipendier och priser till konstnärer, konstnärsgrupper och sammanslutningar inom sin region;
- i egenskap av expertorgan inom sitt verksamhetsområde ta del i centrets strategiarbete för konst;
- ge sakkunnigutlåtanden.

Landskapsstyrelsen föreslår följande personer till Egentliga Finlands konstkommission för perioden 2019–2020:

Fortsättningsperiod:
Tove Appelgren, regissör, författare, Åbo
Mika Lietzen, seriekonstnär, Åbo
Satu Tuittila, danskonstnär, Reso

Nya kandidater:
Leena Kela, scenkonst, performans, Åbo
Saara Ekström, video, fotografi, installationskonst, Åbo
Visa Suonpää, bildkonst, konstnärsduon IC 98, Åbo
Markus Rantanen, folkmusiker, Letala

UTLÅTANDE OM FÖRSLAGET TILL FINANSIERINGSPLAN FÖR ANLÄGGNINGSPROJEKT
SOM GÄLLER IDROTTSANLÄGGNINGAR FÖR ÅREN 2019–2022
Tilläggsinformation: planerare Niina Ratilainen, tfn 050 378 7791

Enligt idrottslagen kan kommuner och övriga samfund, inom gränserna för det anslag som tagits upp i stadsbudgeten för ändamålet, beviljas statsunderstöd för anläggningsprojekt som avser idrottsanläggningar och tillhörande fritidslokaler. För åren 2019–2022 lades från Egentliga Finland fram tolv (12) förslag på över 700 000 euro vardera, vars beräknade kostnad sammanlagt uppgår till cirka 34,65 miljoner euro. I förslaget till finansieringsplan från Sydvästra Finlands regionförvaltningsverk finns nio (9) projekt i Egentliga Finland:

Somero grundlig renovering och utbyggnad av allaktivitetshallen, Nousis idrottshall, S:t Karins idrottshall,
Badminton Quality Oy badmintonhall (S:t Karins), Somero grundlig renovering av centralidrottsplanen, Pargas simhall, Nystad simhall-idrottshall (projekt i planeringsskedet), S:t Karins grundlig renovering av idrottsplanen,
S:t Karins grundlig renovering och utbyggnad av simhallen.

Bland dessa projekt ingick idrottshallen i Nousis, grundlig renovering och utbyggnad av allaktivitetshallen i Somero samt grundlig renovering av centralidrottsplanen i Somero redan i finansieringsplanen för 2018–2021. Tre (3) projekt från Egentliga Finland hamnar utanför finansieringsplanen: 1) grundlig renovering av idrottsgården, Letala 2) Turun Nappulaliiga ry:s hallprojekt, Åbo 3) Åbo bangårdsprojekt, Åbo.

Landskapsstyrelsen vid Egentliga Finlands förbund stöder förslaget från Sydvästra Finlands regionförvaltningsverk till finansieringsplan för anläggningsprojekt som gäller idrottsanläggningar för åren 2019–2022 och anser att de motiveringar som använts vid uppgörande av förslaget är godtagbara. Landskapsstyrelsen instämmer i regionförvaltningsverkets synpunkt att gränsen för delegering av beslutanderätt, dvs. en beräknad kostnad på 700 000 euro, inte längre är ändamålsenlig. Kostnaderna för lokala projekt överskrider lätt gränsen för beräknad kostnad, och styrs i sådana fall till beslutsfattande på nationell nivå. Landskapsstyrelsen anser att delegeringsgränsen så snart som möjligt borde justeras uppåt. Uppgörandet av en realistisk och tillförlitlig finansieringsplan försvåras dessutom av de kommunala planernas kortsiktighet i jämförelse med de längre tidsperspektiven inom den nationella planeringen. Förslaget att korta ner finansieringsplanen till tre år är därför motiverat. Landskapsstyrelsen stöder i sitt utlåtande regionförvaltningsverkets förslag till finansieringsplan för anläggningsprojekt som gäller idrottsanläggningar för åren 2019–2022. Dessutom vill landskapsstyrelsen påminna om att jämlikhet avseende landskapens storlek ska eftersträvas när bidrag beviljas för anläggningsprojekt som gäller idrottsanläggningar.

6AIKA-PROGRAMMETS PROJEKT ENERGISMARTA STÄDER LYFTER FRAM ENERGIEFFEKTIVA STÄDER SOM INTERNATIONELLA FÖREBILDER
Tilläggsinformation: sektorchef Riikka Leskinen, tfn 044 907 5995

Projektet Energismarta städer inleds. Målet med projektet är att lyfta fram de deltagande städerna som internationella exempelområden inom energieffektivt boende, nollenergibyggande, utveckling av ett mångformigt energisystem, uppföljning av energieffektivitet samt användarvägledning. I en energieffektiv stad är byggnader och områden en aktiv del av energisystemet; de producerar, lagrar och förbrukar energi. Energieffektiva byggnader med litet kolavtryck gör det möjligt att utnyttja förnybar energi, följa med energiförbrukningen i realtid och införa regionala noll- eller plusenergisystem.

Valonia deltar i projektet tillsammans med Tammerfors, Åbo, Helsingfors, Uleåborg, Esbo och Vanda städer samt Ekokumppanit Oy. Projektet genomförs under perioden 2.5.2018–31.12.2020. Projektets helhetsbudget uppgår till 3,3 miljoner euro, varav Valonias/Egentliga Finlands förbunds andel är 101 843 euro.

6AIKA-PRGRAMMETS PROJEKT NYA CITYLOGISTIKLÖSNINGAR INLEDS
Tilläggsinformation: sektorchef Riikka Leskinen, tfn 044 907 5995

Projektet Nya citylogistiklösningar drar igång. Utveckling av stadsområdenas lätta distributionslösningar stöder städernas klimatstrategier, minskar biltrafiken på området och förbättrar säkerheten och trivseln i städernas centrum. Projektets mål är att 1) tillgodose företagens behov av att ordna transporter på ett så kostnadseffektivt och hållbart sätt som möjligt genom att utföra pilotprojekt inom den s.k. sista kilometerns lätta transportlösningar och/eller autonoma logistiklösningar, 2) bedöma affärsmöjligheter avseende olika pilotkoncept och främja uppkomsten av nya servicehelheter samt 3) hitta nya verksamhetsmodeller för traditionellt samarbete mellan olika aktörer. Projektet främjar också företags användning av öppna gränssnitt. Projektet resulterar i nya affärsmöjligheter inom logistikbranschen, men också inom bl.a. IT-sektorn och detaljhandeln.

Valonias roll i projektet är att främja genomförandet av Åbo stads pilotkoncept, samarbete med intressentgrupper, marknadsdialog samt verksamhetens kontinuitet. Övriga aktörer som deltar i att genomföra projektet är Åbo stad (huvudsökande), Forum Virium Helsinki Oy, Turun ammattikorkeakoulu Oy och Tammerfors yrkeshögskola. Projektet genomförs under perioden 1.8.2018–31.12.2020. Helhetsbudgeten uppgår till 1 337 066 euro, varav Valonias/Egentliga Finlands förbunds andel är 93 683 euro.