Ylatunniste2 

LANDSKAPSSTYRELSEN: TIDPUNKTEN FÖR PILOTPROJEKTET FÖR REGIONAL TÅGTRAFIK ÄR RÄTT MEN MEDFÖR UTMANINGAR
Tilläggsinformation: planeringsdirektör Heikki Saarento, tfn 040 720 3056

Kommunikationsministeriet har närmat sig landskapets centrala offentliga organ i fråga om ett pilotprojekt om ordnande av regional tågtrafik samt utveckling av upphandlad tågtrafik och tågtrafik som omfattas av allmän trafikplikt, för åren 2020–2022. Pilotprojektet ska genomföras via ett ansökningsförfarande. Målet med pilotprojektet är att öka passagerarmängderna och kollektivtrafikens andel av den totala färdmedelsfördelningen. Om pilotprojektet blir av skulle det innebära en möjlighet att inleda lokal järnvägstrafik i enlighet med de mål som ställts upp i landskapets trafikstrategi. Möjligheten förutsätter dock lokal och regional beredskap att förbinda sig till att utveckla trafiken, både med tanke på ekonomiska resurser och på personresurser.

Landskapsstyrelsen avger bl.a. följande yttranden i ärendet:

Egentliga Finlands förbund har i samarbete med regionens kommuner och andra aktörer berett
ansökan Varsinais-Suomen pilottihankeselvitys 2018 (Egentliga Finlands pilotprojektutredning 2018) som landskapets pilotprojektförslag. I fråga om Toijalabanan har ansökan beretts i samarbete med Birkalands förbund.

• Tidpunkten för pilotprojektet är i princip rätt, men medför utmaningar. Regionala förslag/ansökningar har nu upprättats i en situation där man inte är helt säker på att landskapsreformen kommer att genomföras. Också om landskapsreformen genomförs beskriver landskapslagen ordnandet av regional kollektiv- och tågtrafik som en möjlig frivillig uppgift, som ska finansieras genom den allmänna budgeten. Landskapens finansieringsstruktur ska fortsättningsvis utvecklas så att den genom en ”kollektivtrafikfaktor” identifierar och beaktar de landskap som tack vare sin befolknings-, arbetsplats-, region- och samhällsstruktur har förutsättningar för att ordna kollektivtrafik. I dessa landskap kommer kollektivtrafik som ordnas regionalt att utgöra grunden också för hela landskapets persontrafik och särskilt för ordnandet av transporter med anknytning till social- och hälsovård. Om landskapsreformen inte genomförs enligt den planerade tidtabellen måste den regionala kollektivtrafiken ordnas och finansieras utgående från helt andra, fortfarande obestämda, förutsättningar.

• Eventuella pilotprojekt kommer i alla händelser att genomföras vid en tidpunkt när de nya landskapen inte ännu inlett sin verksamhet. Detta kräver att deltagande kommuner bidrar till finansieringen av pilotprojekten. Den lokala järnvägstrafiken på Egentliga Finlands järnvägsnät upphörde för cirka 30 år sedan; därför har landskapet naturligtvis ingen erfarenhet av att ordna regional tågtrafik. Landskapet har heller inga exakta uppgifter om kostnaderna för sådana arrangemang eller om kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna. I det avseendet kan de slutliga åtagandebesluten fattas först i projektets följande skeden. Trots ovannämnda osäkerhetsfaktorer är kommunerna anmärkningsvärt villiga och beredda att förbinda sig till beredningen av projektet.

• De senaste årens ekonomiska utveckling, det vill säga den positiva strukturomvandlingen, har lett till en obalans mellan efterfrågan och utbud på arbetskraft, vilket tar sig uttryck i ökad pendling över längre sträckor. Samtidigt behövs konkreta åtgärder för att uppnå de skärpta klimatmålen och fullgöra utsläppsförpliktelserna. Elektrifieringen av Nystadsbanan, identifieringen av tillväxttriangeln i Södra Finland och framför allt projektet för entimmeståget, utgör en del av reaktionerna på dessa utmaningar. Regional tågtrafik i kombination med Åbo stadsregions stombuss- och spårvagns /superbusslösningar lyfter hela landskapets trafiksystems beredskap i förhållande till ovannämnda projekt och konkretiserar det hållbara landskapsomfattande bostads- och arbetsmarknadsområde som angetts bland målsättningarna för både landskapsplanläggningen och trafiksystemarbetet. En fungerande kollektivtrafik som omfattar hela bostads- och arbetsmarknadsområdet jämnar ut skillnaderna mellan regionerna i de snabba ekonomiska konjunkturförändringarna och gör det möjligt att arbeta i olika delar av landskapet, oavsett bostadsort. Regional tågtrafik stöder i avsevärd grad också utvecklingen av stationsområden (upplevelsecentrum, vetenskapspark) som anges i Åbo stadsregions MBT-avtal.

• Egentliga Finlands förbund föreslår att pilotprojektet för Egentliga Finlands lokala tågtrafik i detta skede ska omfatta samtliga tre järnvägsriktningar: från Åbo till Salo, Loimaa samt Nystad. Alla tre riktningar är potentiella objekt för ett pilotförsök inom regional tågtrafik. Järnvägsriktningen till Nystad stöds av den positiva strukturomvandlingen och de krav som det utvidgade arbetsmarknadsområdet ställer. Persontrafiken på Nystadsbanan bör inledas så snart som elektrifieringsarbetet möjliggör detta. Planeringen av dubbelspåret mellan Åbo och Salo är i startgroparna. Sträckan har stor potential, som ska utnyttjas genom kompletterande tågturer mellan Åbo och Helsingfors vilka stannar till vid utvalda mellanstationer. I detta skede av pilotprojektet har banan Åbo–Loimaa–Tammerfors störst potential genomfört som Egentliga Finlands och Birkalands gemensamma projekt.

EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND STÖDER ANSÖKAN OM TURISTVÄGSSTATUS FÖR AURA ÅS LANDSKAPSVÄG, VILJATIE
Tilläggsinformation: skärgårds- och landsbygdsombudsman Sami Heinonen tfn 040 041 3704

Stiftelsen Auranmaa-säätiö har begärt ett yttrande gällande en ansökan om att Aura ås landskapsväg, Viljatie, ska beviljas status som turistväg. Detta historiska vägavsnitt är så vitt man vet Finlands äldsta väg som leder inåt landet. Vägen löper från Gamla stortorget i Åbo genom Raunistula, Oriketo och Ilmarinen i Lundo, mot Aura och därifrån ända till Virttaa, Oripää. Turistvägsstatus beviljas av Trafikverket. Slutlig sökande av turistvägsstatus är Auraåstiftelsen eller Auranmaa-säätiö.

Landskapsstyrelsen avger bl.a. följande yttranden i ärendet:

Egentliga Finlands förbund förhåller sig positivt till att man ansöker om turistvägsstatus för Aura ås landskapsväg. Vägen löper genom en kulturhistoriskt betydelsefull miljö och skulle lätt kunna bli en ny turismprodukt som bygger på vägens kulturhistoriska arv och ideologin om närturism. Att använda vårt landskaps rika kulturmiljö i byggandet av ett hållbart och synligt fritidskoncept nämns separat i vår landskapsstrategi, och en ny officiell turistväg i Egentliga Finland skulle bidra till detta mål. Vägens ställning som turistväg skulle i idealfallet innebära en effektiv marknadsföringsfördel för turismföretagare.

Aura ås landskapsväg, officiellt Tjuvvägen, klassificeras som en byggd kulturmiljö av riksintresse (RKY), vars värden, regionala mångfald och tidsskikt ska tryggas i landskapens planering och kommunernas planläggning samt i de statliga myndigheternas verksamhet, i enlighet med de av statsrådet godkända riksomfattande målen för områdesanvändning. Också detta faktum stöder att ansökan om turistvägsstatus lämnas in.

PROJEKT FÖR BEKÄMPNING AV UNGDOMSARBETSLÖSHET FÅR FINANSIERING FÖR REGIONALA INNOVATIONER OCH FÖRSÖK
Tilläggsinformation: näringslivschef Petteri Partanen, tfn 040 776 0630

Landskapsstyrelsen beslutade att bevilja Virmo kommun 40 040 euro i finansiering för regionala innovationer och försök för projektet Kokeile työtaitokurssia ja saa todistus! (Pröva på en arbetsfärdighetskurs och få ett intyg!).

Målet med projektet är att ingripa i den växande ungdomsarbetslösheten genom att testa om det är möjligt att
förbättra lärarnas och studerandenas entreprenörsanda och attityd till arbetslivet genom regionalt samarbete med hjälp av en arbetsfärdighetskurs och tillhörande intyg, och pröva nyttan av detta koncept vid arbetssökningen. I projektet används inlärningsmiljön SKILLOON, www.skilloon.fi.