Ylatunniste2 
 

ENTIMMESTÅG, KUNNIG ARBETSKRAFT, ÖSTERSJÖNS TILLSTÅND OCH TILLVÄXTTRIANGELN I EGENTLIGA FINLANDS MÅL FÖR REGERINGSPROGRAMMET
Tilläggsinformation: intressebevakningsdirektör Janne Virtanen, tfn 040 583 6950, specialplanerare Malla Rannikko-Laine, tfn 040 721 3429

Egentliga Finlands mål för regeringsprogrammet bildas av fyra aktuella teman: stödjande av en positiv strukturomvandling och sysselsättningstillväxt, förbättring av landskapets tillgänglighet och minskning av trafikutsläpp, höjning av Östersjöns tillstånd, samt främjande av en hållbar tillväxt och regionens konkurrenskraft. Begränsningen av klimatförändringen har en viktig roll i målsättningarna. Alla helheter är fördelaktiga förutom för Egentliga Finland även för hela Finland.

Egentliga Finlands mål för regeringsprogrammet i fyra teman:

Tillgång på kunnig arbetskraft / positiv strukturomvandling

Egentliga Finlands positiva strukturomvandling och ökning av sysselsättning kräver kunnig arbetskraft. Behovet av arbetskraft växer och expanderar inom regionen från industrin till tjänster. I och med förstärkningen av exportbranscherna når tillväxtutsikterna långt. Regeringen ska sörja för tillgången på kunnig arbetskraft genom att allokera mer resurser till utbildning och reagera på arbetslivets kompetensbehov samt stärka utbildningens förmåga att förnya sig i den omvälvning som sker i arbetslivet. I Egentliga Finland bör teknikbranschen stärkas längs med hela utbildningsstigen. Man bör satsa på arbetskraftsrörlighet och tjänster riktade till personer som flyttar, samt på att locka till sig internationella experter och främja arbetsrelaterad invandring.

Tillgänglighet / entimmeståg

En smidig rörlighet förutsätter förbättring av regional tillgänglighet och eliminering av godstrafikens påtagliga flaskhalsar. De koldioxidutsläpp som trafiken orsakar ska skäras ner genom att satsa på en närmast utsläppsfri spårtrafik. Den snabbaste klimatgärningen är att förverkliga entimmeståget mellan Åbo och Helsingfors, vars planering har kommit längst av alla spårprojekt i landet. En snabb tågförbindelse för arbetskraften möjliggör en pendlingsregion för 1,5 miljon människor och flerdubbla fördelar för samhällsekonomin. När trafikens reparationsskuld växer är det oundvikligt att utnyttja EU-medlen på ett bättre sätt i trafiken och att ta tag i nya finansieringsmodeller. Lyckade kollektivtrafiklösningar samt å andra sidan tryggande av landsbygdens och skärgårdens trafikförbindelser är livsvillkor för landskapets utveckling.

En hållbar livsmiljö / Östersjön

Förbättrandet av Östersjöns och Skärgårdshavets tillstånd förutsätter omriktning av vattenvårdsåtgärderna till kustområdena och nya effektivare redskap för att minska avrinning. Utveckling av cirkulär ekonomi, återanvändning av material och uppkomsten av fungerande råvarumarknader bör främjas med legislativa och ekonomiska styrmedel. Regeringen bör med sitt beslutsfattande främja en hållbar tillväxt, stödja uppkomsten av innovativa energilösningar och påskynda användningen av dem.

Livs- och konkurrenskraft / tillväxttriangeln

Världen förändras oerhört snabbt, vilket gör att vår konkurrenskraft är beroende av hur vi svarar på den fortsatta förändringen. Regeringen bör rikta tillväxtsatsningar och utveckla matproduktionen och dess förnyelse i Södra Finland, där förutsättningarna är de mest gynnsamma i landet. Beslutsfattandet bör främja sammankopplingen av stadsregionerna för att öka produktiviteten och sysselsättningen. Satsning på forsknings- och innovationsfinansiering möjliggör en hållbar tillväxt och inhemska högteknologiska exportprodukter. Regeringen måste stödja en experimentkultur som dataekonomin förutsätter, samt främja digitalisering, uppkomsten av ekosystem och tillgodogörande av artificiell intelligens.