Ylatunniste2 
 

PROJEKTET SMART BLUE REGIONS GAV TILLÄGGSRESURSER FÖR UTVECKLING AV BLÅ TILLVÄXT OCH SMART SPECIALISERING I LANDSKAPET
Tilläggsinformation: projektplanerare Otto Lappalainen, tfn 040 182 9663 eller näringslivschef Petteri Partanen, tfn 040 776 0630

Projektet Smart Blue Regions gav tilläggsresurser för utveckling av blå tillväxt och smart specialisering i landskapet. Egentliga Finlands förbund deltog i det treåriga projektet finansierat av Interregs Östersjöprogram (Interreg Baltic Sea Region). Som samarbetspartners i projektet deltog även andra Östersjöregioner från Tyskland, Estland, Polen, Sverige, Lettland och Finland.

Projektets mål var att utveckla temat med blå tillväxt (Blue Growth) genom att öka kunskapen om möjligheterna med blå tillväxt samt reflektera över hur man bäst kan främja blå tillväxt genom regionala strategier för smart specialisering. Målet var också att utveckla indikatorer med anknytning till blå tillväxt samt att utveckla projektaktörernas nätverk. Med blå tillväxt avses en näringspolitik som stöttar hållbar användning av haven. Smart specialisering är i sin tur en del av den europeiska innovationspolitiken, där varje region identifierar och definierar sina egna styrkor i framtiden och satsar sina utvecklingsresurser på dem.

I Egentliga Finland hjälpte projektet till med att stärka regionens eget arbete med blå tillväxt och smart specialisering samt bidrog med värdefulla tilläggsresurser som gör det möjligt att reflektera över dessa temaområden. Projektet var en viktig del av uppdateringsarbetet med landskapsprogrammet, där den blåa tillväxten valdes till ett av tre fokusområden inom smart specialisering. Aktörer inom blå tillväxt samlades ihop med hjälp av bland annat Åbo och Egentliga Finlands havsdag samt genom ett informationstillfälle om EU-finansiering för blå tillväxt. Aktörerna transporterades också till workshoppar och evenemang inom Östersjöområdet där man bland annat planerade nya samarbetsmöjligheter samt påverkade strategin för Östersjöns blåa tillväxt. För att främja samarbetet sammanställde man också en expertarbetsgrupp bestående av centrala offentliga aktörer för blå tillväxt.

Webbplatsen sininenkasvu.fi, som upprättades inom projektet, presenterar konkret Egentliga Finlands havsrelaterade kunskap. Webbplatsen används för att lyfta fram aktörer för blå tillväxt i Egentliga Finland samtidigt som den erbjuder en plattform för att också kunna nå ut internationellt.

Som ett resultat av projektet utformades också ett bra samarbetsnätverk inom Östersjöområdet mellan projektets partnerregioner och deras olika aktörer. Det här nätverket borde upprätthållas även i fortsättningen. Efter att projektet har avslutats fortsätter verksamheten som en del av Egentliga Finlands partnerskapsforum och dess arbete inom nätverket för blå tillväxt.

 

BLÅ TILLVÄXT, KLIMATARBETE OCH CIRKULÄR EKONOMI SAMT INTRESSEBEVAKNING AV KOMMANDE BUDGETRAMPERIOD TYNGDPUNKTER FÖR EUROPAKONTORET UNDER 2019
Tilläggsinformation: regionutvecklingsdirektör Tarja Nuotio, tfn 040 506 3715, chef för internationella ärenden Sonja Palhus, tfn 040 534 3865

Under år 2019 kommer kontorets arbete att fokusera på insatsområdena ”Blue Growth” och ”Green and Smart”. Ärenden som ska följas fortsättningsvis inkluderar områdespolitik, forsknings- och innovationspolitik samt trafikpolitik. Dessutom informerar kontoret aktivt om för Egentliga Finland viktiga intressebevakningsområden för valkandidater för EU-parlamentet samt valda ledamöter.

Under 2019 kommer verksamhetens viktigaste fokusområden bland annat vara uppföljning och intressebevakning av program för den kommande budgetperioden 2021–2027, arrangemang av informationstillfällen gällande finansiering samt färdigställandet av regionernas ståndpunktsdokument gällande uppdatering av LeaderShip-strategin för Europas marinteknologisektor tillsammans med CPMR och Egentliga Finlands förbund. Dessutom stödjer Europakontoret också förverkligandet av Åbos Europaforum 29–31.8.2019.

Åbo stads och Egentliga Finlands Europakontor är ett kontor som upprätthålls av Åbo stad och som via samarbetsavtal producerar tjänster också för Egentliga Finlands förbund och Åbo universitet. Dessutom kan regionens företag, utvecklingsbolag samt utbildnings- och forskningsinstitut använda sig av Europakontorets tjänster.