Ylatunniste2

TRAFIKSYSTEMPLANERNA FÖR EGENTLIGA FINLAND OCH ÅBOREGIONEN UPPDATERAS,
ÅTGÄRDERNAS PÅVERKNINGAR KONKRETISERAS
Tilläggsinformation: Planeringsdirektör Heikki Saarento, tfn 040 720 3056

Egentliga Finlands trafikstrategi 2035+ styr trafikplaneringen för Egentliga Finland. Utvecklingsmålsättningarna för trafiksystemet, som ställts upp i strategin, förs vidare inom Egentliga Finlands förbund genom landskapets trafiksystemarbete, landskapsplanering och intressebevakning. Strategin sprider sig också till andra organisationers planer, såsom till kommunernas planering av markanvändning, gatuplanering och NTM-centralernas vägplanering. Arbetet är fortlöpande och grundar sig på lagstiftning.

Uppdateringen av trafiksystemplanerna för Egentliga Finland och Åboregionen utgör den huvudsakliga uppgiften år 2019. Uppdateringen är synkroniserad med det landsomfattande trafiksystemarbetet. Vid sidan av uppdateringsarbetet görs fortlöpande trafiksystemarbete i likhet med tidigare år, i underarbetsgrupperna för säkert resande, klokt resande och trafikförvaltning.

Som en del av uppdateringsarbetet görs scenarioanalyser av trafiken för Åboregionen. Målet är att konkretisera olika åtgärders påverkningar på ett lättfattligt sätt. Partnerskapsforum gällande uppdateringen av trafiksystemplanerna ordnas på regionkommunnivå, med avsikten att få tjänstemän från olika förvaltningar samt lokala politiker att delta. Därtill genomförs en trafikmiljöenkät bland invånarna inom Åbo stadsregion.

Uppdateringen av trafiksystemplanerna upphandlades i mars. Till konsult valdes Linea Oy på basen av bedömning.