Ylatunniste2

LANDSKAPSSTYRELSEN FÖRESLÅR GARDBERG, KOUKI OCH PERHO TILL KONSTRÅDET FÖR
CENTRET FÖR KONSTFRÄMJANDE
Närmare information: Intressebevakningsdirektör Janne Virtanen, tfn: 040 583 6950

Undervisnings- och kulturministeriet har begärt att Egentliga Finlands förbund utser sin kandidat till konstrådet
för Centret för konstfrämjande. Landskapsstyrelsen beslutade att föreslå Emilie Gardberg,
Mikko Kouki och Maija Perho till medlemmar i konstrådet.

Undervisnings- och kulturministeriet utser konstrådets ordförande och medlemmarna för tre år åt gången
efter att ha hört betydande aktörer inom konst och kultur. Konstrådets mandatperiod pågår
från 1.9.2019 till 31.8.2022.

LANDSSKAPSSTYRELSEN OM HELHETEN AV FÖRSLAGSETAPPEN FÖR NYLANDSPLANEN 2050: VÄL UTARBETAD HELHET, MEN ENTIMMESTÅGET VIA LOJO SKA PRIORITERAS FRAMFÖR ANDRA UTVECKLINGSPROJEKT
Närmare information: Planeringsdirektör Heikki Saarento, tfn: 040 720 3056

Nylands förbund har begärt ett utlåtande av Egentliga Finlands förbund om helheten av förslagsetappen för Nylandsplanen 2050.

Markanvändningssektionen vid Egentliga Finlands förbund har tidigare, den 23.4.2018, gett sitt utlåtande om aterialet. Landskapsstyrelsen beslutade att förnya markanvändningssektionens utlåtande i följande form:

Helheten av förslagsetappen gällande landskapsplanen har utarbetats väl, med ett nytt strategiskt grepp. Strukturplanen är till sin struktur och exakthet en regionstrukturell framtidsvision som har karaktären av en landskapsplan.

De regionspecifika etapplandskapsplanerna som preciserar planen baserar sig i huvudsak på strategiska utvecklings-, princip- och egenskapsanteckningar som tillsammans med planeringsbestämmelserna höjer planernas kommunikativa tydlighet och genomslagskraft.

Förslaget är en fräsch öppning för eventuella riktlinjer för utvecklingen av landskapsplaneringen. Planen stärker Södra Finlands regionstrukturella enhetlighet och det hållbara bostads- och arbetsmarknadsområdet som ska byggas utifrån det.

Egentliga Finlands förbund vill emellertid påminna Nylands förbund om realismen i planeringen och betydelsen av kärnnätverkskorridoren Scandinavian Mediterranean TEN-T i prioriteringen av tillväxtzoner och olika riktningar. Ordningsföljden för förverkligande som förs fram i genomförandeprogrammet för trafik och markanvändning beaktar inte tillräckligt tillväxtpotentialen i verkningsområdet för den snabba tågförbindelsen mellan Åbo och Helsingfors samt planeringsberedskapen som har nått avsevärt längre än för de andra riktningar. Direktbanans sträcka Esbo–Lojo tillsammans med Esbos stadsbana möjliggör redan under 2020-talet hållbarare kollektivtrafikförbindelser från Lojo-hållet och en starkare ställning för regionen i den nyländska regionstrukturen. Banprojektet ska redan med tanke på klimatmålen prioriteras framför andra utvecklingsprojekt. 

LANDSKAPSSTYRELSEN BEVILJADE EU-FINANSIERING BL. A. FÖR PROJEKT I ANSLUTNING TILL ENERGIEFFEKTIVITET, RÖRELSE, MATSYSTEM OCH HÄLSOSEKTORN
Tilläggsinformation: Specialplanerare Ville Roslakka p. 050 592 040

I ERUF-ansökan som ordnades av landskapen i södra Finland låg tyngdpunkten på spetsen av intelligent specialisering i Egentliga Finland: blå tillväxt och modernisering av industrin, innovativa matkedjor samt läkemedels- och bioteknologi.

Landskapsstyrelsen beslutade att bevilja finansiering för följande projekt:

  • Åbo yrkeshögskola Ab för projektet ”KAEV – Kestävä alueellinen energiantuotanto ja -varastointi” (Hållbar regional energiproduktion och -lagring) 349 957 euro.
  • Turku Science Park Ab för projektet ”Vihreät matkaketjut” (Gröna reskedjor) 248 219 euro.
  • Åbo universitet för projektet ”FoodTech Platform Finland – Ruokajärjestelmän innovaa-tioprosessin uudistava ekosysteemi” (Ekosystemet som förnyar matsystemets innovat-ionsprocess) 243 356 euro.
  • Turku Science Park Ab för projektet ”Terveysalan välittäjäalusta (Terva)” (Förmedlar-plattform för hälsobranschen) 391 650 euro.