Ylatunniste2

LANDSKAPSSTYRELSEN OM DEN NATIONELLA SKARVSTRATEGIN: FISKERINÄRINGENS, YRKESFISKARNAS OCH FISKODLARNAS ÅSIKT BÖR GES STÖRRE HÄNSYN SOM EN DEL AV STRATEGIN

Tilläggsinformation: Specialplanerare Malla Rannikko-Laine, tfn 040721 3429

Miljöministeriet inrättade den 18 oktober 2018 en arbetsgrupp med uppgift att upprätta en strategi och ett åtgärdsprogram för att begränsa de skador som skarvarna orsakar, och har gett tillfälle att lämna ett utlåtande om strategin senast vid årets slut. Målbilden för den arbetsgrupp som har dryftat frågan om begränsning av de skador som skarven orsakar är en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar samexistens mellan människan och skarven, där en gynnsam skyddsnivå bevaras och olägenheterna som skarven medför för i synnerhet fiskerinäringen minskas.

Landskapsstyrelsen yttrade sig bl. annat följande i ärendet:

Egentliga Finlands förbund anser att målbilden för den föreslagna skarvstrategin är bra, det vill säga: 1. en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar samexistens mellan människan och skarven, där en gynnsam skyddsnivå bevaras, och 2. där olägenheterna som skarven medför för i synnerhet fiskerinäringen minskas. Landskapsstyrelsen påpekar dock att den föreslagna strategin är bristfällig med tanke på åtgärder. Landskapsstyrelsen anser att åtgärdsförslagen i fiskerinäringens, yrkesfiskarnas och fiskodlarnas kompletterande synpunkt borde ges större hänsyn som en del av strategins innehåll.

Egentliga Finlands förbund anser det vara nödvändigt att på nationell nivå definiera en beståndsstorlek som är hållbar och acceptabel ur både miljöns och människans synvinkel. Nationellt borde man också utreda möjligheterna att flytta skarven till EU:s lista över arter som kategoriserats som icke-fridlysta.

Landskapsstyrelsen anser att det är viktigt att den dispenspraxis som tillämpas inom ramen för det nuvarande EU-direktivet och den nationella lagstiftningen i fortsättningen skulle vara mer flexibel och kunna göras tillgänglig snabbare i områden och situationer där skarvarna håller på att utvecklas till ett allvarligt hot mot lokala förhållanden och näringar. Det borde vara möjligt att på ett smidigt sätt använda regionalt insamlade uppgifter som grund till dispensansökningar, utan att betydande bevisbörda läggs på sökanden själv. Det är också viktigt att öka medvetenheten om vilka omedelbara åtgärder som får vidtas utan dispens för att åtgärda och förebygga problem.

De gröna, med ledning av  Hannu Rautanen, lämnade sitt avvikande åsikt till yttrandet.

FINANSIERING TILL YRITYSSALO OY FÖR PROJEKTET TILLVÄXT GENOM EKOSYSTEM FÖR ELEKTRIFIERING 

Tilläggsinformation: Specialplanerare Ville Roslakka, tfn 050592 0404

Landskapsstyrelsen beviljade 509 757 euro ur Eruf och statlig finansiering för Yrityssalo Oy:s projekt ”Tillväxt genom företagsekosystem för elektrifiering 2020–2022”.

Inom projektet utvecklas ett forsknings-, kompetens- och innovationskluster (Egentliga Finlands kompetenskluster inom batteriteknologi) som bygger på regionala styrkor och består av regionens företag samt högskolor och offentliga aktörer. Projektet stöder trafiken och samhället i att med hjälp av elektrifiering minska användningen av fossila råvaror. Detta främjar också målen för att begränsa klimatförändringen, samtidigt som det stöder regionens dragningskraft. Projektet stärker dessutom konkurrenskraften för regionens företag. Avsikten är att batteriekosystemet i framtiden ska omfatta hela landet. Projektet genomförs under perioden 1.4.2020–30.9.2022.