Ylatunniste2 
 

ARBETET FÖR EN FÄRDPLAN FÖR UTVECKLING AV TURISMNÄRINGEN I EGENTLIGA FINLAND STARTAR
Tilläggsinformation: Specialplanerare Esa Högblom, tel. +358 40 7760310

Arbetet för en färdplan för utveckling av turismnäringen i Egentliga Finland startar i samarbetet mellan Egentliga Finlands förbund, de regionala turismorganisationerna, och regionkommunernas utvecklingsorganisationer. Arbetet koordineras via landskapets turismforum som fungerar under Partnerskapsforumet.

Turismen är en av de snabbast växande branscherna i världen, och för Finlands del är den en av de viktigaste källorna till exportinkomster och skapar ett betydande antal arbetstillfällen. Turismen har vuxit snabbt i Finland. Aktivt arbete görs på olika håll för att utveckla turismen också i Egentliga Finland, men ännu finns outnyttjad potential. Satsningar på turismnäringen innebär även satsningar på regionens livskraft, vilket i sin tur tar sig uttryck exempelvis i bättre service för kommuninvånarna.

Egentliga Finlands nuvarande program för utveckling av turismnäringen är från 2013. Dess uppdaterade version är från 2017 och gäller fram till utgången av 2020. Målet är att upprätta en färdplan för utvecklingen av turismnäringen i Egentliga Finland för åren 2021–2027. Arbetstiteln är i detta skede ”Tillsammans för hållbar tillväxt och kompetens 2.0”. Färdplanen är ett redskap som sammanför turismaktörerna. Den ska ge gemensamma riktlinjer i arbetet med att utveckla turismen, och säkerställa att utvecklingsarbetet ger resultat. Utgångspunkten är att åtgärder genomförs som samarbete mellan ett brett spektrum aktörer med beaktande av deras respektive mål och prioriteringar (t.ex. ekonomiska regioner och städer). Färdplanen upprättas av såväl offentliga aktörer som av företagen inom branschen, och en del av målen och åtgärderna kan genomföras genom extern projektfinansiering.

Arbetet med färdplanen inleds genom en förhandsenkät som riktas till en bred skara i landskapet: aktörer som utvecklar turismen, invånare samt företagare inom branschen. Målet är att få en så bred bild som möjligt av synen på att utveckla turismen i landskapet. Vänligen svara senast måndagen den 24 februari 2020.

Enkäten och tilläggsinformation: https://kumppanuusfoorumi.fi/posts/forhandsenkat-om-behovet-av-att-utarbeta-en-fardplan-for-utveckling-av-turismnaringen-i-egentliga-finland/

EGENTLIGA FINLANDS OCH ÅBOREGIONENS TRAFIKSYSTEMARBETE ÅR 2020
Tilläggsinformation: Planeringsdirektör Heikki Saarento, tfn 040 720 3056


Trafiksystemarbete är lagstadgat och fortlöpande. Trafiksystemarbetet i Egentliga Finland koordineras av förbundet och sker på de regionala nivåer som utgörs av landskapet och strukturmodellområdet för Åbo stadsregion. Under våren 2019 inleddes en uppdatering av arbetet, och avsikten är att uppdateringen ska slutföras under innevarande år. Uppdateringen är synkroniserad med det landsomfattande trafiksystemarbetet, och de uppgifter som tas fram utnyttjas vid beredning av Åbo stadsregions MBT-avtal (markanvändning, boende och trafik) och Södra Finlands trafikstrategi. Vid sidan av uppdateringsarbetet utförs fortlöpande trafiksystemarbete i likhet med tidigare år, i underarbetsgrupperna för säkert resande, klokt resande och trafikförvaltning. I arbetet deltar förutom Egentliga Finlands förbund kommunerna (S:t Karins, Lundo, Nådendal, Reso och Åbo) samt Egentliga Finlands NTM-central.


Andra mål för trafiksystemarbetet under 2020:

- Att slutföra, följa upp och främja MBT-avtalet, att övervaka och styra arbetet med att planera och genomföra åtgärderna i MBT-projektprogrammet, att följa med trafiksituationen, stödja underarbetsgruppernas verksamhet samt delta i verksamhet inom mobilitetsstyrning.

- Att upprätta Södra Finlands trafikstrategi i samarbete med Nylands, Päijänne-Tavastlands och Kymmenedalens förbund under våren 2020. Målet är att skapa en för regionen gemensam vision av målbilden för Södra Finlands trafiksystem för den landsomfattande trafiksystemplanen.

- Att genom fortlöpande trafiksystemarbete förankra trafiksystemplanen, MBT-avtalet och MBT-projektprogrammet i olika organisationers verksamhet.