Ylatunniste2
 

2019 ÅRS BOKSLUT FÖR EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND UPPVISAR ÖVERSKOTT – FÖRKLARAS AV ATT VÅRD- OCH LANDSKAPSREFORMEN AVBRUTITS SAMT ATT SPARDISCIPLIN TILLÄMPATS

Tilläggsinformation: Förvaltningsdirektör Petra Määttänen, tfn 041 502 5246

Egentliga Finlands förbunds resultat från räkenskapsåret 2019 uppvisar cirka 700 000 euro i överskott. Att vinsten är större än beräknat berodde både på att intäkterna ökat samt i synnerhet på att utgifterna kraftigt minskat. Särskilt personalkostnaderna blev mindre än planerat, liksom de pensionsutgiftsbaserade utgifterna. Den betydande personalminskningen när organisationen för vård- och landskapsreformen lade ner sin verksamhet påverkade beloppet på semesterlönereserveringen. När den upphävdes ökade förbundets positiva resultat i samband med att bokslutet upprättades. När landskapsreformen avbrutits lät man också bli att tillsätta lediga tjänster. Förbundet har minimerat sina utgifter och funnit områden i sin verksamhet där besparingar är möjliga. Dessutom byggde planeringen av förbundets verksamhet under flera år på tanken att förbundets verksamhet skulle slås samman med ett nybildat landskap när landskapsreformen väl genomförts. Detta medförde att många reformer, investeringar och anskaffningar sköts fram, vilket också ledde till att besparingarna hopade sig för år 2019. Nu bedöms dessa behov på nytt utgående från bland annat det nuvarande läget och förbundets strategi.

 

EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND ÄR TILLFREDS MED DEN PLANERADE SERVICENIVÅN PÅ FÖRBINDELSEFARTYGSRUTTERNA I ÅBOLANDS SKÄRGÅRD

Tilläggsinformation: Skärgårds- och landsbygdsombudsman Sami Heinonen, tfn 0400 413 704

Egentliga Finlands NTM-central har begärt ett utlåtande gällande servicenivån på ruttområdet för förbindelsefartyg i Pargas, Korpo och norra Nagu. De nuvarande trafikeringsavtalen upphör den 30 april 2021.

Egentliga Finlands förbund är tillfreds med den planerade servicenivån för förbindelsefartygsrutten i Pargas gällande avtalsperioden 2021–2026.

  • Utgående från beskrivningen förblir servicenivån i huvudsak oförändrad.
  • De öar som saknar fast bosättning ska i fortsättningen huvudsakligen inte ingå i rutten. Detta ligger i linje med principerna i skärgårdslagen. Denna ändring, liksom också att turerna till och från Heisala körs separat från det övriga ruttområdet, gör det smidigare att sköta rutten.
  • Att Ramsholmen avlägsnas ur tidtabellen, och att öns brygga används som reservbrygga t.ex. vid menföre, gör rutten mer driftsäker (från Ramsholmen finns vägförbindelse till Heisala förbindelsefartygsbrygga).

Egentliga Finlands förbund är också nöjt med den föreslagna servicenivån på förbindelsefartygsrutterna i Korpo och norra Nagu för åren 2021–2026.

  • Inga ruttförändringar sker gällande vilka öar som trafikeras, förutom en ny etapp som ansluts till rutten i Korpo, Jungfruskär, dit ett snabbgående fartyg för persontransport kör en gång i veckan i juli. Detta förbättrar åtkomligheten och främjar därigenom utvecklingen av skärgårds- och naturturismen.
  • Att rutten i Korpo överförs till fartyg som endast transporterar människor med handbagage är motiverat, eftersom transport av fordon samt övrig frakt ändå sköts med ett större fartyg två gånger i veckan året om.
  • Tungtransport ordnas på beställning till alla öar på ruttområdet. Sådana transporter är ett livsvillkor för företagsverksamheten i skärgården, och Egentliga Finlands förbund anser att det är ytterst viktigt att sådana transporter ordnas.