Ylatunniste2

 

UTKASTEN TILL TRAFIKSYSTEMPLANER FÖR EGENTLIGA FINLAND OCH ÅBO STADSREGION PÅ REMISS
Tilläggsinformation: Specialplanerare, trafiksystemplanering, Noora Mäki-Arvela, tfn 040 5830 717

Egentliga Finlands och Åboregionens trafiksystemplaner har uppdaterats genom en gemensam process, som sammanfaller med beredningen av Södra Finlands trafikstrategi och den första landsomfattande trafiksystemplanen. Styrgruppen för uppdateringen av trafiksystemplaner godkände för sin del planutkasten vid sitt möte den 29 maj 2020. Efter behandling i landskapsstyrelsen begärs yttranden om planutkasten från kommuner och centrala intressentgrupper. Målet är att trafiksystemplanerna ska godkännas i september 2020.

I Egentliga Finlands trafiksystemplan fastställs utvecklingsbehov av central betydelse för landskapets, näringslivets och invånarnas framtid. Åboregionens trafiksystemplan preciserar den landskapsomfattande planen och fokuserar på särskilda frågor som rör stadsregionen, såsom exempelvis utveckling av fotgängar-, cykel- och kollektivtrafikstaden. Trafikåtgärderna i Åbo stadsregions färdigställda MBT-avtal bygger på att Åboregionens trafiksystemplan bereds och prioriteras.

LANDSKAPSSTYRELSEN BESLUTADE ATT TILLSÄTTA EN UPPFÖLJNINGSGRUPP FÖR SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSREFORMEN
Tilläggsinformation: Landskapsdirektör Kari Häkämies, p.044 201 3204

Landets regering har inlett beredningen av en social- och hälsovårdsreform, som innebär att ansvaret för att ordna social- och hälsotjänster samt räddningsväsende samlas hos självstyrande regioner som är större än kommuner. Landskapsstyrelsen beslutade, på grundval av landskapsfullmäktiges åtgärdsmotion från den 1 juni, om att tillsätta en uppföljningsgrupp för social- och hälsovårdsreformen på samma sätt som under föregående styrelseperiod. Utgående från förra kommunalvalet utser Samlingspartiet, SDP och Centern tre representanter respektive suppleanter till gruppen, medan Sannfinländarna, Vänsterförbundet, De Gröna och SFP utser två representanter vardera respektive suppleanter. Dessutom skulle Kristdemokraterna utse en representant respektive suppleant. Partiernas kretsorganisationer ombes utse sina representanter senast den 17 augusti 2020.

LANDSKAPSSTYRELSEN UTSÅG KANDIDATER TILL KONSTKOMMISSIONERNA
Tilläggsinformation: Specialplanerare Katri Koivisto, tfn 0400 251 771

Centret för konstfrämjande har bett Egentliga Finlands förbund att lägga fram förslag på medlemmar både till statens konstkommissioner och till den regionala konstkommissionen i Egentliga Finland för perioden
2021–2022.
Landskapsstyrelsen nominerar för perioden 2021–2022 följande personer till statens konstkommissioner:

Kommissionen för visuell konst
Hertta Kiiski, fotokonstnär, Åbo

Scenkonstkommissionen
Ari Ahlholm, lektor, Åbo

Följande personer nomineras till konstkommissionen i Egentliga Finland:

Nomineras för en fortsättningsperiod:

Marja Susi, dockteaterkonstnär, Åbo
Leena Kela, performancekonstnär, Virmo
Iida Rauma, författare, Åbo

Nya kandidater:

Renja Leino, bildkonstnär, Korpo
Kari Antila, jazz-gitarrist, tonsättare, Letala

 

UTLÅTANDE OM FÖRSLAGET TILL FINANSIERINGSPLAN FÖR ANLÄGGNINGSPROJEKT SOM GÄLLER IDROTTSANLÄGGNINGAR FÖR ÅREN 2021–2024
Tilläggsinformation: Specialplanerare Malla Rannikko-Laine, tfn 040 721 3429

Enligt idrottslagen kan kommuner och andra sammanslutningar beviljas statsunderstöd för anläggningsprojekt som avser idrottsanläggningar och tillhörande fritidslokaler. Undervisnings- och kulturministeriet godkänner årligen i samband med beredningen av statsbudgeten den landsomfattande finansieringsplanen gällande byggande av idrottsanläggningar för de kommande fyra åren.

För åren 2021–2024 lades från Egentliga Finland fram totalt sju förslag vars beräknade kostnad sammanlagt uppgår till 57 miljoner euro. I förslaget till finansieringsplan finns fem projekt i Egentliga Finland.

År

Kommun

Plats

Projekt

Kostnadsberäkning

Understöd

2021

Nystads stad

Andra plats

Byggande av sim- och idrottshall

21,8 M €

800 000 €

 

Somero stad

Fjärde plats

Grundlig renovering och utbyggnad av centralidrottsplanen

1,03 M €

307 500 €

 

S:t Karins stad

Femte plats

Ny idrottshall

7,30 M €

750 000 €

2022

S:t Karins stad

 

Grundlig renovering av simhall

5,00 M €

800 000 €

2023

Inga förslag

       

2024

Reso stad

 

Ombyggnad av simcentret

13,00 M €

800 000 €

 

Bland de föreslagna projekten fanns Nystad sim- och idrottshall redan med i den landsomfattande finansieringsplanen för 2020–2023, och planeras för år 2021. Grundlig renovering och utbyggnad av centralidrottsplanen i Somero ingick också i den landsomfattande finansieringsplanen för 2020–2023, och planeras för år 2020. Valkeavuori idrottshall i S:t Karins ingick i den landsomfattande finansieringsplanen för 2019–2022, för år 2019. Två projekt faller utanför finansieringsplanen: Badminton Quality Multi-Sports-hallen i S:t Karins samt utbyggnad och grundlig renovering av Impivaara tenniscenter.

För åren 2021–2024 lades från Satakunta fram fyra projektförslag vars beräknade kostnad sammanlagt uppgår till 34 miljoner euro. I förslaget till finansieringsplan finns två projekt som båda ska genomföras år 2021.

Landskapsstyrelsen vid Egentliga Finlands förbund anser att de motiveringar, som Sydvästra Finlands regionförvaltningsverk använt vid uppgörande av förslaget till finansieringsplan för anläggningsprojekt som gäller idrottsanläggningar, är godtagbara. Understöden inriktas särskilt på idrottsanläggningar som tjänar breda användargrupper. Understöd beviljas i första hand kommuner, vilket ökar den jämlika tillgången till idrottsanläggningar. För att andra sammanslutningar skulle nå framgång i ansökan om statsunderstöd skulle det krävas tydligare specificering av de kriterier som betonas i prövningen.

Undervisnings- och kulturministeriet beviljade för år 2020 statsunderstöd för byggande av idrottsanläggningar i Sydvästra Finland, för Raumo stads byggande av en simhall och en idrottshall. Landskapsstyrelsen anser att statsunderstöd bör erhållas år 2021 för ett projekt i Egentliga Finland. I förslaget till finansieringsplan för
2021–2024 ska följande projekt i landskapet prioriteras för år 2021: sim- och idrottshallen i Nystad, grundlig renovering och utbyggnad av centralidrottsplanen i Somero samt Valkeavuori idrottshall i S:t Karins.
Landskapsstyrelsen betonar betydelsen av byggande av idrottsanläggningar som ett led i återhämtningen av Finlands ekonomi. Stöd till byggande som en sysselsättningsökande åtgärd ska synas i antalet beviljade statsunderstöd för år 2021. Landskapsstyrelsen stöder i övrigt förslaget från Sydvästra Finlands regionförvaltningsverk.