Ylatunniste2 

 

EGENTLIGA FINLANDS FÖRSLAG TILL ETAPPLANDSKAPSPLAN FÖR NATURVÄRDEN OCH RESURSER TILL PÅSEENDE I SEPTEMBER

Tilläggsinformation: Planeringsdirektör Heikki Saarento, tfn 040 720 3056

Förslaget till etapplandskapsplan för naturvärden och -resurser som Egentliga Finlands förbunds ämbetsverk gjort kommer till påseende i september.

Ett allmänt genmäle samt utlåtandespecifika genmälen har beretts till de utlåtanden som under våren inkom angående förslaget till etapplandskapsplan. I planförslaget har de granskningar och tekniska korrigeringar som anges i genmälena gjorts på basis av diskussioner som förts i markanvändningssektionen. Man har även diskuterat med de behöriga kommunerna om de gjorda granskningarna. Myndigheternas utlåtanden behandlades i myndighetsförhandlingen som hölls i april. Planrapporten och planens bilage- och bakgrundsmaterial har ytterligare kompletterats under sommaren. Dessutom har planförslaget överförts till den digitala karttjänstplattformen.

Efter att förslaget varit till påseende behandlar landskapsstyrelsen eventuella anmärkningar och torde till landskapsfullmäktiges sammanträde i december föreslå att etapplandskapsplanen godkänns.

Coronasituationens utveckling kan ytterligare inverka på tidtabellen för beredning och godkännande av planförslaget.

Arbetet med etapplandskapsplanen för naturvärden och -resurser inleddes i december 2015. I etapplandskapsplanen behandlas användningen av och potentialer för centrala naturresurser ur synvinkeln för den cirkulära ekonomin och bioekonomin i landskapet genom samordning med naturvärdena samt utvecklingsbehoven inom rekreation och turism. Genom etapplandskapsplanen granskas och kompletteras den gällande helhetslandskapsplanen. Med granskningen strävar man även efter att ändra innehållet och synvinkeln i landskapsplanen till mer strategiskt än tidigare.

Mer information om beredningen av planen och de utredningar som gjorts:

https://www.varsinais-suomi.fi/sv/uppgifter-och-verksamhet/planering/landskapsplaner-under-arbete/egentliga-finlands-etapplandskapsplan-for-naturvarden-och-resurser

 

ANSÖKAN TILL PÅVERKARSKOLAN 2020–2021 STARTAR

Tilläggsinformation: Specialplanerare Malla Rannikko-Laine, tfn 040 721 3429

Landskapsstyrelsen har beslutat ordna ett femte läsår av Egentliga Finlands påverkarskola. Ansökan öppnas idag för alla andra stadiets studerande, nyutexaminerade eller de som nyligen inlett sina högskolestudier i Egentliga Finland. Påverkarskolan är avsedd för ungdomar som är intresserade av samhälleligt påverkande. Ämnen som behandlas är bland annat beslutsfattande i riksdagen, kommuner och Europeiska Unionen. Därtill behandlas regionförvaltning, media, regionens näringsliv och samfundens verksamhet samt internationella kontakter. Som utbildare fungerar yrkespersoner från olika branscher, unga påverkare och erfarna statsmän samt experter från Egentliga Finlands förbund.

Egentliga Finlands förbund har enligt beslut av landskapsstyrelsen ordnat Egentliga Finlands påverkarskola sedan år 2016. I påverkarskolan har under fyra läsår ordnats sammanlagt 32 träffar och 85 ungdomar har gått i skolan. Påverkarskolan är kostnadsfri för deltagarna och den är en del av Egentliga Finlands förbunds intressebevakningsverksamhet. Deltagande i utbildningen kräver ingen tidigare erfarenhet, utan deltagarna väljs på basis av ungdomarnas intresse och motivation.

Cirka 15–20 ungdomar antas till utbildningen per gång. Påverkarskolan pågår ett läsår och den omfattar 8–10 utbildningsevenemang. Utbildningsstarten schemaläggs på hösten 2020 så att epidemins inverkan på ordnandet av evenemangen kan minimeras. Vid behov inleds utbildningen först i början av 2021.

Ansökan pågår under tiden 24.8–6.9.2020. Man ansöker genom att fylla i en ansökningsblankett (länk).

Mer information: https://www.varsinais-suomi.fi/sv/vaikuttajakoulu

 I BEREDNINGEN AV DEN PRELIMINÄRA BUDGETEN FÖR 2021 SYNS ÄMBETSVERKETS FLYTT TILL NYA LOKALER – PÅVERKAR INTE KOMMUNERNAS BETALNINGSANDELAR

Tilläggsinformation: Förvaltningsdirektör Petra Määttänen, tfn 041 502 5246

Landskapsstyrelsen behandlade förbundets preliminära budget och utkastet till ekonomiplan.

Förbundets verksamhetsintäkter består huvudsakligen av kommunernas betalningsandelar. Inga höjningar föreslås för nästa år. År 2021 uppskattas bli ett år med underskott. Underskottet orsakas av investeringarna i anslutning till ändrade verksamhetslokaler och avskrivningar enligt plan till följd av detta. Tack vare de senaste årens överskott äventyrar underskottet inte förbundets ekonomi.

Förbundets hyresavtal för de nuvarande verksamhetslokalerna upphör i slutet av 2021. Det är inte möjligt att fortsätta hyresavtalet. Förbundet har sökt nya verksamhetslokaler på grund av de problem med inomhusluften i byggnaden som framkommit. Flytten till de nya lokalerna på Slottsgatan sker under hösten 2021. Den nya lokalen är till kvadratmeterantalet cirka hälften av förbundets nuvarande lokaler. Hyresvärden svarar för renoveringen av lokalen. Inredningsplanering, möbler och apparaturanskaffningar till de nya verksamhetslokalerna medför kostnader av engångskaraktär som gör att det uppskattade resultatet visar underskott.

I personalutgifterna beaktas den allmänna höjningen och den lokala justeringspotten år 2021 enligt Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet AKTA 2020–2021.

Härnäst har kommunerna möjlighet att ge sina utlåtanden om budgeten och utkastet till ekonomiplan. Den slutliga budgeten och ekonomiplanen samt kommunernas utlåtanden behandlas på landskapsstyrelsens sammanträde i november, varefter de förs till landskapsfullmäktiges sammanträde i december för godkännande.

 LANDSKAPSSTYRELSEN UTSÅG REPRESENTANTER TILL UPPFÖLJNINGSGRUPPEN FÖR SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSREFORMEN

Tilläggsinformation: Landskapsdirektör Kari Häkämies, tfn 044 201 3204

Landets regering har inlett beredning av social- och hälsovårdsreformen, där ordnandet av social- och hälsovårdstjänster samt räddningsväsendet förenas till självstyrande regioner som är större än kommuner. Landskapsfullmäktige kom på sitt sammanträde 1.6.2020 med ett åtgärdsinitiativ, där det föreslogs för landskapsstyrelsen att en uppföljningsgrupp för social- och hälsovårdsreformen, i likhet med under den föregående styrelseperioden, ska utses under landskapsstyrelsen. Gruppen skulle vara politiskt och regionalt representativ. Uppföljningsgruppens sammansättning gavs som uppdrag till en valnämnd bestående av de politiska partierna.

Landskapsstyrelsen utsåg följande personer till uppföljningsgruppen:

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen seurantaryhmä

varsinainen jäsen jäsenvarajäsen 
Kok  
Ilkka Kanerva, pj, Turku  Pauliina Haijanen, Laitila 
Ville Valkonen, Turku  Juhani Nummentalo,Salo 
Tiina Perho, Loimaa Sari Täckman, Lieto 
Sdp  
Toni Eklund, Turku Pirjo Maja, Naantali 
Kirsi-Maria Jokinen, Salo Niina Alho, Kaarina 
Janne Sjölund, Uusikaupunki Miro Simola, Loimaa 
Kesk  
Satu Simelius, vpj., Sauvo   Riitta Karjalainen, Turku 
Jani Kurvinen, Somero Teija Ek-Marjamäki, Loimaa 
Ulla Huittinen, Salo Päivi Maisila, Mynämäki 
Vas  
Liisa Norontaus, Turku  Leena Rautiola, Mynämäki 
Eero Hynynen, Rusko Matti Kapanen, Kaarina 
Krist.dem  
.Reima Anolin, Somero Mika Ratilainen, Naantali 
Rkp  
Kjell Wennström, Turku Mikael Holmberg, Parainen 
Åsa Gustafsson, Kaarina Inger Wretdal, Kemiönsaari 
Vihreät  
Janina Andersson, Turku Tuija Ollikkala, Turku 
Sofia Virta, Kaarina      Jukka Lampikoski, Kaarina 
PS  
Lauri Heikkilä, Marttila  Juhani Pilpola, Lieto 
Pirjo Lampi, Turku  Sinikka Makkonen, Salo 

 

VERKSAMHETEN VID VARSINAIS-SUOMEN ENNAKOINTIAKATEMIA FORTSÄTTER MED ETT PARTNERSKAPS- OCH SAMARBETSAVTAL

Tilläggsinformation: Specialplanerare Esa Högblom, tfn 040 7760 310

Varsinais-Suomen Ennakointiakatemia är ett gränsöverskridande samarbetsnätverk för olika yrken och sektorer, vars mål är att höja kunskapsnivån för företagen och utbildningsorganisationerna i Egentliga Finland i prognostiseringen av kunskaps- och utbildningsbehov och att förstärka tillgången på och utnyttjandet av prognostisk information om framtidsutsikterna för landskapets företag.

Ennakointiakatemias verksamhetsmodell har beretts och utvecklats inom ett separat tvåårigt projekt med ERUF-delfinansiering, som letts av Åbo yrkeshögskola. Projektet upphör 31.8.2020. Deltagare i utvecklingsarbetet har varit Egentliga Finlands förbund, Egentliga Finlands NTM-central, Åbo yrkeshögskola, Åbo universitet, Sydvästra Finlands utbildningssamkommun, Saloregionens utbildningssamkommun, Resoregionens utbildningssamkommun, Egentliga Finlands Företagare rf, Yrityssalo, Åbo handelskammare samt cirka 25 företag inom olika branscher i Egentliga Finland.

För att etablera verksamhetsmodellen, samarbetskonsortiet och den gemensamma finansieringsgrunden har Ennakointiakatemias genomförande- och partnerskapsavtal upprättats för tiden 1.1.2021–31.12.2025.

Avtalspartner i avtalet är:

  • Sydvästra Finlands utbildningssamkommun
  • Resoregionens utbildningssamkommun
  • Vuxenutbildningsstiftelsen Turun Aikuiskoulutussäätiö / Vuxenutbildningscentret Turun Aikuiskoulutuskeskus
  • Turun ammattikorkeakoulu Oy
  • Åbo handelskammare
  • Åbo stad, bildningssektorn
  • Åbo universitet
  • Egentliga Finlands NTM-central
  • Egentliga Finlands förbund
  • samt som associerad avtalspartner Egentliga Finlands TE-byrå.

Årsbudgeten för verksamheten är sammanlagt 18 900 euro (inkl. moms). Avtalsparterna deltar vardera i verksamheten med lika stora betalningsandelar (2 100 euro per år). De associerade avtalsparterna deltar i verksamheten men inte i den gemensamma finansieringen. Egentliga Finlands förbund fungerar som administrativ koordinator för konsortiet och den gemensamma budgeten.