Ylatunniste2 
 

CIRKULÄRA LÖSNINGAR TILL STÖD FÖR DEN GRÖNA OMSTÄLLNINGEN STÅR I CENTRUM FÖR EGENTLIGA FINLANDS SVAR ANGÅENDE FINLANDS PROGRAM FÖR HÅLLBAR TILLVÄXT
Tilläggsinformation: specialplanerare Malla Rannikko-Laine, tfn 040 721 3429, landskapsdirektör Kari Häkä-mies, tfn 044 201 3204


Finansministeriet ställde i slutet av oktober frågor till landskapen om var stimulansfinansiering från Europeiska unionen behövs. Bakgrunden till detta är fördelningen av anslag från EU:s nya instrument för stöd till åter-hämtning och resiliens, och beredningen av Finlands program för hållbar tillväxt som ska styra fördelningen.

Egentliga Finland fokuserar i sitt svar på cirkulära lösningar som stöder den gröna omställningen. Unionens och medlemsstaternas ambitiösa mål att vända coronakrisen till en möjlighet och sätta i gång en övergripande strukturförändring av samhället på väg mot hållbarhet kräver mobilisering av betydande investeringshelheter. Exempel på sådana helheter i Egentliga Finland är en anläggning för avlagda textilier, en anläggning för bioå-tervinning eller cirkulära lösningar som krävs för klimatvänlig betong.

Det nationella programmet delas upp i sex prioriteringar, av vilka landskapet särskilt betonar fyra helheter: 1) utbildning, forskning och innovation, 2) den gröna omställningen, 3) Finlands internationella konkurrenskraft och 4) hållbar infrastruktur och digitalisering. Centrala teman inom dessa prioriteringar som främjar förnyelse är ur Egentliga Finlands synvinkel följande:

• Ökning av utbildning, forskning och företagssamarbete
• Ökning av läkemedels- och diagnostikproduktionen
• Insatser för att rädda Skärgårdshavet
• Cirkulär ekonomi som källa till ny affärsverksamhet
• Energiomställning och energieffektiva investeringar
• Kolneutrala kommuner
• Arbete för att upprätthålla teknologiindustrins och sjöfartsindustrinätverkets konkurrenskraft
• En hållbar livsmedelskedja och främjande av livsmedelsindustrins export
• Inhemsk fiskerinäring
• Hållbara trafiklösningar
• Digitaliseringens accelerationsskede
• Digitalisering av turismen


I svaret till finansministeriet kunde anges högst tre spetsåtgärder för landskapet. Egentliga Finlands spetsåt-gärder är:

1) Forskningsstartservice och LINKO-finansiering
2) Förädlingsanläggningen för avlagda textilier
3) Åtgärder för att säkerställa sjöfartsindustrins och tillverkningsindustrins konkurrenskraft

Genom forskningsstartservice och LINKO-finansiering väntas betydande tillväxt avseende volymen av forsk-ning, utbildning och innovation i företag i Egentliga Finland. Åtgärdens motor är Teknologicampus Åbo, som är ett samarbete mellan landskapets fyra högskolor med fokus på teknisk utbildning. Förädlingsanläggningen för avlagda textilier är den pusselbit för textilåtervinning som saknas och som nu planeras av Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab som ett nationellt samarbete. Den möjliggör en position som föregångare inom branschen, samt helt ny industri och affärsverksamhet. Den tredje åtgärden eftersträvar att göra sjöfartsindustrinätverket mer konkurrenskraftigt med hjälp av en digital helhetslösning: det så kallade Smart Blue Industry-programmet. I centrum för programmet står branschens ledande företag. Övriga finansieringsobjekt som är centrala för land-skapet och av nationellt betydande skala är bland annat Skärgårdshavet, livsmedelsexport, järnvägsinveste-ringar samt centret för läkemedelsutveckling.

 

LANDSKAPSSTYRELSEN FÖRESLÅR FÖR LANDSKAPSFULLMÄKTIGE ATT FÖRSLAGET
TILL HAVSPLAN SKA GODKÄNNAS
Tilläggsinformation: specialplanerare Timo Juvonen, tel. 040 829 5543, planläggningsdirektör Heikki Saarento,
p.040 720 3056, koordinatorn för havsplaneringssamarbetet Mari Pohja-Mykrä, p. 044 711 4320

 

Landskapsstyrelsen föreslår för landskapsfullmäktige att förslaget till havsplan för Skärgårdshavet och södra Bottenhavet ska godkännas vad gäller landskapsförbundets verksamhetsområde, så att planförslaget träder i kraft när Satakunta landskapsfullmäktige godkänt förslaget för sitt verksamhetsområde.

Syftet med havsplanen är att främja hållbar användning av havet och förbättra förutsättningarna för de maritima näringarna samt den marina miljöns status. I planen ska man granska behoven inom olika användningsområ-den och försöka samordna dessa behov.

De olika kustlandskapsförbunden har upprättat planerna genom omfattande samarbete med varandra och med intressenter. De tre havsplaner som upprättats bildar en helhet, Finlands havsplan. Egentliga Finlands förbund och Satakunta förbund har tillsammans upprättat den del av planen, som omfattar Skärgårdshavet och södra Bottenhavet samt den ekonomiska zon som angränsar till dessa områden.

Förslaget till havsplan har beretts under hösten 2020 utgående från respons som inkommit på ett utkast som varit ute på remiss, en konsekvensbedömning samt övrigt samarbete med intressenter. Allt havsplansmaterial är digitalt. Planförslaget och övrigt material finns i sin helhet framlagda på följande webbplats: https://www.merialuesuunnittelu.fi/sv/

 

LANDSKAPSSTYRELSEN FÖRESLÅR ATT ÅBO AKADEMI FÅR RÄTTIGHET ATT HÅLLA ETT APOTEK I ÅBO
Tilläggsinformation: specialplanerare Malla Rannikko-Laine, tel. 040 721 3429

Social- och hälsovårdsministeriet begär ett utlåtande om ett utkast till regeringens proposition till riksdagen om ändring av läkemedelslagen och om därtill hörande förordningsändringar. Syftet med regeringspropositionen är att förbättra apoteksverksamheten och göra den smidigare samt att precisera bestämmelserna om apoteks-verksamhet. Genom propositionen skulle förutsättningarna för inrättande av ett nytt apotek utvidgas. Proposit-ionen har till syfte att öka antalet apotek, öka apotekens utbud, främja konkurrens samt förbättra tillgången på apotekstjänster och göra dem mer tillgängliga.

Statsrådet beslutade i juli 2020 att genom statsrådets och undervisnings- och kulturministeriets förordning utvidga Åbo Akademis utbildningsansvar inom det medicinska och farmaceutiska utbildningsområdet. Åbo Akademi har utbildat farmaceuter på kandidatnivå sedan 1958, men provisorsutbildning på magisternivå har endast tillhandahållits vid Helsingfors universitet och Östra Finlands universitet. Utvidgningen av Åbo svensk-språkiga universitets utbildningsansvar möjliggör från och med 2021 även utbildning som leder till provisors-, farmacie licentiat- och farmacie doktorsexamen.

Landskapsstyrelsen föreslår att man i regeringens proposition ska lägga till en rättighet för Åbo Akademi att hålla ett apotek i Åbo. Apoteket skulle utöver tillhandahållande av apotekstjänster och läkemedelsförsäljning ha ett samhälleligt specialuppdrag inom svenskspråkig studentpraktik och forskning inom farmaci. Ett tillägg av en sådan rättighet ligger i linje med regeringens proposition och med regeringsprogrammet, som har som mål att förbättra tillgången på apotekstjänster och göra dem mer tillgängliga.

 

UTLÅTANDE OM PROGRAMMET FÖR FRÄMJANDE AV ANVÄNDNING AV INHEMSK FISK
Tilläggsinformation: specialplanerare Sami Heinonen, tel. 040 0413 704

Jord- och skogsbruksministeriet har begärt ett utlåtande om programmet för främjande av inhemsk fisk.
Landskapsstyrelsen avger bland annat följande utlåtanden i ärendet:

Landskapsstyrelsen ställer sig positivt till programmets fyra strategiska val: starkare kon-sument- och marknadsorientering, påskyndad tillväxt genom förnyelse, förbättrade förut-sättningar för primärproduktionen samt tillväxt som bygger på ansvarsfull verksamhet. Landskapsstyrelsen hoppas på särskilda satsningar för att förbättra förutsättningarna för primärproduktionen, för att locka nya aktörer till branschen. Det är viktigt att beakta an-svarsprincipen exempelvis vid planering och uppnående av tillväxtmålen för vattenbruket.

När det gäller mängden näringsämnen (kväve och fosfor) som avlägsnas från vattendrag genom fiske, skulle Egentliga Finlands landskapsstyrelse utgå från ett mer ambitiöst mål. Enligt det föreslagna målet skulle minskningen av näringsbelastningen endast hållas på den nuvarande nivån. Intensifiering av fisket har identifierats som ett av de mest kostnadseffek-tiva verktygen för att förbättra Östersjöns och Skärgårdshavets tillstånd.

Den viktigaste och mest effektiva åtgärden som föreslagits för att stärka konsument- och marknadsorienteringen är att inrätta ett kommunikationsnätverk för inhemsk fisk. För att öka konsumtionen av inhemsk fisk behövs aktiv dialog mellan alla relevanta parter (produ-center, handel, konsumenter, forskning). Positivt med målet är dessutom att man vill säkra finansiering genom Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF).

De mest centrala åtgärderna som föreslås för att förnya branschen är åtgärder för att höja förädlingsgraden för underutnyttjade fiskarter samt utveckla livsmedelskvaliteten.

Omfattande inkluderande reglering är det bästa sättet att säkerställa hållbar användning av fiskbestånden och trygga fiskprodukter. Effektiva och kostnadseffektiva övervakningsåt-gärder är en central del av denna process.

Egentliga Finlands landskapsstyrelse anser att målen och åtgärderna i det föreslagna ut-kastet till programmet för främjande av inhemsk fisk är relevanta, aktuella och realistiska. Fiskerinäringen har obestridliga miljökonsekvenser för Skärgårdshavet och också av denna orsak är det av största vikt att arbeta för att främja inhemsk fisk. I nuläget är det särskilt viktigt att satsa på att få in nya aktörer i branschen. Vi skulle önska att utvecklingspro-grammet skulle innehålla fler åtgärder som stöder detta mål, än vad som föreslagits.

Lisäyksenä lausuntoon: Varsinais-Suomen maakuntahallitus edellyttää, että hylkeiden ja muiden rauhoitettujen eläinten, mukaan lukien merimetso, kokonaissaaliille aiheuttamat haitat alentuvat merkittävästi ohjelman toi-menpiteiden kautta.