Ylatunniste2
 

EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND FORTSÄTTER SOM VÄRDORGANISATION FÖR PROGRAMMET CENTRAL BALTIC INTERREG 2021–2027
Tilläggsinformation: Regionalutvecklingsdirektör Tarja Nuotio, tel. 040 506 3715

Landskapsstyrelsen har beslutat att Egentliga Finlands förbund fortsätter som värdorganisation för programmet Central Baltic Interreg under den nya programperioden 2021–2027. Förbundet har sedan år 2007 verkat som värdorganisation för programmet. Redan dessförinnan hade förbundet en liknande uppgift i Interreg-programmet mellan Södra Finland och Estland under programperioden 2000–2006. Programmets myndighetsuppgifter inom administration och revision är förlagda till Åbo och lyder under förbundet. Under de olika programperioderna har personalantalet varierat mellan cirka 10 och 20 personer.

Under den föregående perioden tilldelades projekten 124 miljoner euro i finansiering. Programmets totala volym minskar något under den nya perioden. Dess omfattning fastställs under våren. Programmet genomförs med hjälp av stöd på uppskattningsvis cirka 9 miljoner euro från EU och medlemsstaterna, men även värdorganisationen, dvs. Egentliga Finlands förbund, står för en del av de administrativa kostnaderna.

 

LANDSKAPSSTYRELSEN GODKÄNDE EGENTLIGA FINLANDS KLIMATVÄGKARTA
Tilläggsinformation: Sektorchef Riikka Leskinen, tel. 044 907 599

Landskapsstyrelsen godkände vid sitt möte det första skedet av Egentliga Finlands klimatvägkarta. Vägkartan är en plan som siktar på kolneutralitet och fastställer de mål som krävs för att uppnå kolneutralitet senast år 2035. I den första delen av vägkartan granskas energin, trafiken och jordbruket. Det är ett dokument som uppdateras vartefter och som kompletteras under år 2021, bland annat i fråga om markanvändning och byggande.

Arbetet med klimatvägkartan styrs av landskapets sektion för klimatansvar som är underställd Landskapets samarbetsgrupp. Klimatvägkartan genomförs som en del av projektet Mot kolneutrala kommuner och landskap (CANEMURE).

Kommentarer om det första utkastet till klimatvägkarta efterfrågades i november 2020. Totalt inkom cirka 270 svar på utkastet, dels genom en öppen förfrågan, dels som direkta kommentarer. Vägkartan uppdaterades på grundval av inkomna kommentarer samt samtal med sakkunniga. Sektionen för klimatansvar godkände vägkartan vid sitt möte den 11 januari 2021.

Den färdigställda, layoutade versionen av vägkartans första skede publiceras den 1 februari 2021. Textvers-ionen finns här: https://ymparistonyt.fi/hiilineutraalilounaissuomi/egentliga-finlands-klimatvagkarta-2030/

 

LANDSKAPSSTYRELSEN OM LAGPROPOSITIONEN OM REGIONALISERINGSLAGSTIFTNINGEN: VIKTIGT ATT UR SYNERGISYNPUNKT FÖRA EN GENUIN DIALOG OCH GRANSKA PLACERINGEN AV TJÄNSTER OCH FUNKTIONER
Tilläggsinformation: Specialplanerare Malla Rannikko-Laine, tel. 040 721 342

Finansministeriet har bett Egentliga Finlands förbund om ett yttrande om ett utkast till regeringens proposition till riksdagen till lag om grunderna för tillgången till statliga tjänster och placeringen av statliga funktioner. Syftet med lagpropositionen är att reformera lagstiftningen om placeringen av statliga enheter och funktioner, eller den så kallade regionaliseringslagstiftningen, så att den bättre motsvarar pågående och förutsedda förändringar i verksamhetsmiljön. Avsikten är att ersätta begreppet regionalisering med begreppet statlig regional närvaro. Det föreslås att beslut om placering av statliga enheter och funktioner i fortsättningen ska fattas långsiktigt utgående från en sammanfattande plan.

Förbundet påpekar att den nya verksamhetsmodellen, i frågor om placering av statliga enheter och funktioner, utöver hörande av landskapsförbunden förutsätter en genuin dialog med landskapets aktörer.

Egentliga Finlands förbund anser att det är viktigt att beakta befintliga verksamhetskoncentrationer och betrakta placeringen ur synergisynpunkt vid grundandet av nya myndigheter, institutioner eller statliga enheter.

Ett aktuellt ärende är frågan om att grunda ett centrum för läkemedelsutveckling och placera det i Åbo. Övriga tyngdpunkter i landskapets kompetens är i synnerhet industrimodernisering och marin industri, samt mångsidig jordbruksproduktion och livsmedelskedjor. Landskapets kompetens och befintliga funktioner bör beaktas, särskilt i placeringsfrågor som rör ovannämnda branscher.

 

LANDSKAPSSTYRELSEN OM EN PLANERAD ÄNDRING SOM RÖR POLISJOUREN: ÖPPETTIDERNA VID NYSTADS POLISSTATION BÖR FÖRBLI OFÖRÄNDRADE
Tilläggsinformation: Specialplanerare Malla Rannikko-Laine, tel. 040 721 342

Sydvästra Finlands polisinrättning har bett Egentliga Finlands förbund om ett yttrande om en planerad ändring som rör polisjouren på Nystads polisstation. I utvecklingen av verksamheten på Nystads polisstation ingår ändamålsenlig resursanvändning, som bygger på att trygga servicenivån i regionen. I samband med utvecklingen planeras att öppettiderna för polisjourens kundservice på Nystads polisstation minskas till två dagar i veckan för att motsvara efterfrågan i regionen. Närmaste polisstation skulle vid andra tider vara Raumo polisstation eller Åbo huvudpolisstation.

Egentliga Finlands landskapsstyrelse anser att Sydvästra Finlands polisinrättnings plan att minska polisjourens öppettider från fyra till två dagar i veckan vid Nystads polisstation skulle försämra tillgången till service i hela regionen. Landskapsstyrelsen anser att öppettiderna vid Nystads polisstation borde förbli oförändrade. Om efterfrågan i regionen ändå inte anses motsvara serviceutbudet, borde den resurs som sparas in genom att minska jourservicen användas för utredningsarbete i regionen eller för att göra polisen mer närvarande och synlig i regionen.


LANDSKAPSSTYRELSEN OM ÅLANDS FÖRSLAG TILL HAVSPLAN: SJÖFARTSOMRÅDEN PÅ PLANOMRÅDET BÖR PRIORITERAS OCH HAVSBASERAD VINDKRAFT OCH VATTENBRUK I DETTA OMRÅDE BORDE SAMORDNAS MED DE KRAV SOM SJÖFARTEN STÄLLER

Tilläggsinformation: Specialplanerare Timo Juvonen, tel. 040 829 5543

Ålands landskapsregering begär ett yttrande om Ålands förslag till havsplan. Miljöministeriet, det ministerium som ansvarar för havsplaneringen, sammanställer Finlands yttrande.

Ålands havsplan har utarbetats i gott samarbete med samordningsgruppen för havsplanering för Fastlandsfinland och med kustlandskapsförbunden.

I utkastskedet motsvarade Ålands havsplan i mångt och mycket havsplanen för Fastlandsfinland. I den politiska behandlingen efter utkastskedet har man dock beslutat att endast allmänna vattenområden ska ingå i havsplanen. Därför har en stor del av Ålands vattenområden lämnats utanför.

På grund av områdesavgränsningen pressas man att på allmänna vatten anvisa teman i havsplaneringen på kritiska, inte så lämpliga områden.

Ålands plan anvisar i betydande mån potential för vindkraft i områdets norra delar. Här råder en motsättning i förhållande till den godkända havsplanen för Skärgårdshavet och södra Bottenhavet när det gäller områden som anvisats för sjöfart. Sådana områden borde prioriteras i planområdet, och havsbaserad vindkraft och vattenbruk i detta område borde samordnas med de krav som sjöfarten ställer.

I havsplanen för Fastlandsfinland identifieras områden som i fråga om yrkesfiske är viktiga för nätfiske längs kusten och trålfiske på öppna havet. Att områdena skulle fortsätta i Ålands plan skulle framhäva betydelsen av ett viktigt tema i havsområdet mellan Fastlandsfinland, Åland och Sverige.