Ylatunniste2
 

LANDSKAPSSTYRELSEN OM DEN RIKSOMFATTANDE TRAFIKSYSTEMPLANEN: TRAFIK 12-PLANEN SKA ÅSKÅDLIGGÖRA DE NATIONELLA BEHOVEN SOM HELHET

Kommunikationsministeriet har bett Egentliga Finlands förbund om ett yttrande om utkastet till riks-omfattande trafiksystemplan för åren 2021–2032. I planen behandlas alla trafikformer, person- och godstrafik, trafiknät och tjänster samt stödåtgärder för trafiksystemet.

Egentliga Finlands förbund anser att planen fastställer goda målsättningar och visioner för utveckling av trafiksystemet. Planutkastets åtgärdsprogram stannar på ett allmänt plan. I den riksomfattande trafiksystemplanen borde det vara möjligt att åskådliggöra de nationella behoven som helhet för de följande tolv åren. Åtgärderna konkretiseras och planens genomslag avgörs inom ramen för Trafikledsverkets investeringsprogram som utarbetas för 6–8 år i sänder. I fortsättningen ska inve-steringsprogrammet kopplas in som en integrerad del i beredningsprocessen för den riksomfattande trafiksystemplanen.

I finansieringsmodellen borde principerna för kostnadsfördelning avtalas långsiktigt mellan staten och kommunerna. Utgångspunkten ska vara att staten ansvarar för statens trafikleder och tillhörande kostnader medan kommunerna ansvarar för gatunätet. En omfattande tillämpning av en modell där nyttotagaren betalar är ingen hållbar lösning ur kommunernas synvinkel. Att en sådan modell tillämpas får inte innebära att statens kostnader vältras över på kommunerna.

Nationellt betydande järnvägsbolag, som för närvarande i huvudsak främjas av projektföretag, har inte inkluderats i trafiksystemplanen. När den riksomfattande trafiksystemplaneringen betraktas ur ett långsiktigt perspektiv är det inte befogat att lämna landets viktigaste järnvägsprojekt utanför planeringen.

Betydelsen av det trafiknät som sträcker sig över hela Europa (TEN-T) har identifierats i den riks-omfattande trafiksystemplanen. I första hand ska de nuvarande stomnätsförbindelserna, såsom TEN-T-stomnätsförbindelsen mellan Skandinavien och Medelhavet, förverkligas senast 2030 på avtalat sätt. EU-finansiering för att utveckla TEN-T-stomnätverket och knutpunkterna ska användas till fullo och på ett planmässigt sätt. Nationell samordning och främjandet av Finlands intressen är ytterst viktigt när man ansöker om EU-stöd.

Södra Finland har en särskild roll i det riksomfattande trafiksystemet, bland annat med anledning av regionens internationella flygplatser och stora hamnar. Majoriteten av Finlands gods- och persontrafik på järnväg äger rum i denna del av landet. Även de internationella förbindelserna såväl västerut som österut är viktiga och borde omnämnas som ett särdrag för Södra Finland.

Trafikledsnätet ska utvecklas så att det svarar mot näringslivets och transporternas behov, och man måste i synnerhet trygga god tillgänglighet till stora logistiska knutpunkter. För tillgängligheten inom regionerna är det viktigt att befintlig infrastruktur utnyttjas vid utveckling av järnvägstrafiken.

De projekt och målsättningar som angetts i de regionala trafiksystemplanerna och Åboregionens MBT-avtal och som gemensamt prioriteras i regionen ska beaktas vid riksomfattande trafiksystem-planering och vid upprättandet av investeringsprogrammet.

Utvecklingsprojekt för järnvägstrafik

Entimmeståget, direktbanan Esbo–Salo
Entimmeståget, dubbelspåret Salo–Åbo
Egentliga Finlands närtågstrafik

Utvecklingsprojekt för vägtrafik

E18 Åbo ringväg, Reso centrum och rv 8 planskild anslutning
E18 Åbo ringväg, Nådendal–Reso
Rv 8 Letala rondell
Rv 9 Lundo station–Aura, väg med breda körfält görs fyrfilig
Pargasleden, lv 180 Rävsundsbron
Pargasleden, Hessundsbron
Pargasleden, lv 180 Kurkela–Kuusisto (S:t Karins västra omfartsväg)
Salos östra omfartsväg (sv 52), andra fasen

EGENTLIGA FINLANDS ÅTGÄRDSPLAN FÖR MOBILITETSSTYRNING 2021–2025 SATSAR PÅ ATT FRÄMJA CYKEL- OCH GÅNGTRAFIK OCH MINSKA BEHOVET AV MOBILITET

Egentliga Finlands åtgärdsplan för mobilitetsstyrning 2021–2025 är en åtgärd inom ramen för Egentliga Finlands trafiksystemplan. Den stöder Egentliga Finlands fortlöpande trafiksystemarbete och landskapsplanens mål om en hållbar, trygg och hälsosam stads- och tätortstrafik.

Riktlinjer för åtgärdsplanen har hämtats ur Egentliga Finlands och Åbo stadsregions trafiksystemplaner som uppdaterades 2020, Åbo stadsregions nya MBT-avtal samt landskapets klimatvägkarta.

Planen fastställer spetsteman, -målgrupper och -åtgärder avseende mobilitetsstyrning för de närmaste åren. Spetsteman:

• Övergripande främjande av kollektivtrafik
• Främjande av cykeltrafik också utanför stadscentra och tätorter
• Främjande av gångtrafik särskilt i stadscentra och tätorter
• Åtgärder för att minska mobilitetsbehovet

I Egentliga Finland har Valonia, i samarbete med det trafiksystemarbete som samordnas av Egentliga Finlands förbund, ansvarat för att samordna mobilitetsstyrningsarbetet i regionen och söka finansiering i projekt-form. Sådant arbete sker alltid i nära samarbete med kommunerna i regionen.