Ylatunniste2 
 

FÄRDPLAN FÖR UTVECKLING AV TURISMNÄRINGEN I EGENTLIGA FINLAND FÖR ÅREN 2021–2027
Tilläggsinformation: Specialplanerare Esa Högblom, tfn 040 776 0310

Landskapsstyrelsen fastställde färdplanen för utvecklingen av turismnäringen i Egentliga Finland för åren 2021–2027 och beslutade att skicka planen till kommunerna, de regionala turismorganisationerna och de regionala utvecklingsbolagen för behandling. Det krävs en uppdaterad strategi för att utveckla turismnäringen på landskapsnivå och få till stånd en positiv utveckling av samarbetet mellan branschaktörerna. Därför har en färdplan upprättats för utvecklingen av turismnäringen i Egentliga Finland för åren 2021–2027, med titeln Tillsammans för hållbar tillväxt och kompetens 2.0. FlowHouse Oy har ansvarat för att bereda planen, under ledning av Egentliga Finlands förbund och Egentliga Finlands sekretariat för turism. FlowHouse är ett företag med expertis inom förändringsledning inom turism, digital marknadsföring av turism samt ledning genom information. Cirka 100 turismaktörer från Egentliga Finland har deltagit i arbetets olika skeden.

Färdplanens åtgärdsprogram består av att leda ekosystemet av framgångsrika resmål samt av tre funktionella helheter genom vilka man svarar mot mål, utmaningar och möjligheter när det gäller att utveckla turismen i regionen. Mer utförliga, konkreta åtgärder och målsättningar har fastställts för varje åtgärdsprogram. Utvecklingsåtgärderna och -målen vägleder alla regionens aktörer.

1. Egentliga Finland är särpräglat och därför en lockande region för turism
2. Turister kan besöka Egentliga Finland året om
3. Egentliga Finland är en lättillgänglig region för turism

Övergripande teman i utvecklingsarbetet är

4. Digitalisering som öppnar nya möjligheter samt
5. En ansvarsfull region för turism

Turismekosystemet i Egentliga Finland har i nuläget en splittrad struktur. Detta underlättar inte arbetet med att på landskapsnivå utveckla turismen på ett mer övergripande och metodiskt sätt. På en snabbt föränderlig marknad förväntas turismregioner kunna reagera snabbare bland annat på kundernas behov och ha en verkningsfull och transparent beslutsprocess. Målet med samordningsmodellen i färdplanen för turismen i Egentliga Finland är att leda landskapets turismekosystem på ett målorienterat sätt och därigenom stärka Egentliga Finlands innovationsförmåga och motståndskraft vid genomförande av strategiska prioriteringar. I modellen samordnas genomförandet av färdplanen för turismen i Egentliga Finland av en gemensam ledningsgrupp för turism. Ledningsgruppen stöds av temagrupper, i nära växelverkan med regionala ansvariga aktörer inom turismen (regionala organisationer, kommuner, näringsbolag). Den lednings- och samordningsmodell som presenteras i färdplanen utgår från nuläget och uppdateras enligt den rådande situationen. Samordningsmodellen utvecklas etappvis. De temagrupper som ska inrättas är i detta skede följande:

- Digitaliseringsgruppen
- Gruppen för ledning genom information
- Gruppen för hållbar turism

Ledningsgruppen kommer att ansvara för temana tillgänglighet och varumärkesskapande.

 

2020 ÅRS BOKSLUT FÖR EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND UPPVISAR ÖVERSKOTT – CORONAPANDEMIN MEDFÖRDE MINSKADE UTGIFTER
Tilläggsinformation: Administrationsdirektör Petra Määttänen, tfn 041 502 5246

Egentliga Finlands förbunds resultat från räkenskapsåret 2020 uppvisar cirka 600 000 euro i överskott. Att vinsten är större än beräknat berodde på att utgifterna minskat kraftigt till följd av coronapandemin. Besparingar uppkom bland annat avseende lönekostnader och inköp av tjänster, eftersom majoriteten av evenemangen ordnades på distans. Inköp av utrustning och möbler sker dessutom först i samband med flytten till förbundets nya verksamhetsutrymmen år 2021.

 

LANDSKAPSSTYRELSEN GODKÄNDE FÖRSLAGET TILL ETAPPLANDSKAPSPLAN FÖR NATURVÄRDEN OCH -RESURSER
Tilläggsinformation: Planeringsdirektör Heikki Saarento, tel. 040 720 3056, specialplanerare Aleksis Klap, tel. 040 721 3137

Landskapsstyrelsen godkände förslaget till Egentliga Finlands etapplandskapsplan för naturvärden och -resurser, och lägger fram det för landskapsfullmäktiges godkännande.
Landskapsstyrelsen röstade en gång i ärendet:

Esko Kiviranta (kesk.) esitti merkinnän ”laaja, merkittävä, yhtenäinen metsävaltainen vyöhyke” poistamista sen epäselvien oikeusvaikutusten vuoksi.

Det ursprungliga förslaget blev i kraft med röster 10 – 9. Landskapsfullmäktige behandlar planförslaget i sitt möte i juni.