CIRCWASTE- Kohti kiertotaloutta


I CIRCWASTE- Kohti kiertotaloutta -projektet utvecklas de praktiska åtgärderna för cirkulärekonomin i samarbete med ett brett aktörsnätverk. Projektet främjar också förverkligandet av den nationella avfallshanteringsplanen. Projektet förverkligas under åren 2016-2023.
Delar av projektet förverkligas genom konkreta demonstrationer och scenarier. Inom Egentliga Finlands område har man bl.a. utvecklat storleken på biogasproduktionen (Åbo Yrkeshögskola), förminskat matsvinn i Arkea restaurangerna och utvecklat Åbo stads marktäktspark i Saramäki. Projektet lyfter också fram avfallshanteringens utvecklingsmöjligheter och mål samt betonar ämnets forskningsbehov. Ett samarbete med resurseffektivitetscentret kommer också att påbörjas.
Egentliga Finlands förbund och Valonia koordinerar projektet i Egentliga Finland och i Satakunda. Finlands miljöcentral är projektets internationella koordinator och finansieringen kommer från European Union Life IP -finansieringsprogram.

Tilläggsinformation: naturresursplanerare Aleksis Klap

 

 

 

CIVITAS ECCENTRIC


Egentliga Finlands förbund deltar i CIVITAS ECCENTRIC -projektet (2016–2019) vars mål är att öka hållbara former av rörlighet och förminska användandet av personbilar inom Åbo stadsregion. I samband med projektet förverkligas den regionala rapporten om personbilarnas infartsparkering, rörlighetsbarometern och rapporten om den strategiska trafikplaneringens deltagande metoder. De flesta åtgärder och rapporter är lokala och regionala, men blir senare tillgängliga för landskapets gemensamma planering. Åbo stad leder projektet inom Åbo regionen. Egentliga Finlands förbund är partner i projektet och Valonia förverkligar projektets delhelheter.


Tilläggsinformation: trafikplanerare Mari Sinn

 

 

 Plan4Blue – Maritime Spatial Planning for Sustainable Blue Economies

Målet för projektet Plan 4Blue är att stödja den hållbara blåa tillväxten och att finna en balans mellan de ekonomiska, sociala och miljömässiga målen. Projektet genomförs i samarbete mellan Finland och Estland, undersökningsområdet är Finska viken och Skärgårdshavet.


Projektet kommer att producera framtidsscenarier om havs- och kustområdenas blåa tillväxt och analysera miljöriskerna för förverkligandet av scenarierna och den ekonomiska potentialen. Man ska bilda sig en uppfattning om det viktigast innehåll och olika alternativ i havsplanering samt en ram till kontinuerligt samarbete. Projektet innebär ett omfattande samarbete mellan intressegrupper.


Huvudpartner i projektet är Finlands miljöcentral. Egentliga Finland fungerar som en egentliga partner tillsammans med Åbo universitet, Nylands förbund, Tartu universitetet och Baltic Environment Forum Estonian, dessutom finns de det även övriga partners. Projektet genomförs 1.10.2016 - 31.12.2019. Finansiering kommer från Interreg Central Baltic –programmet och den totala budgeten är ca 2 miljoner euro. Egentliga Finlands förbunds budgeten för projektet är ca 168 000 euro.


Tilläggsinformation: miljöplanerare Timo Juvonen

 

 

Smart Blue Regions


Projektets mål till at utveckla temat för blå tillväxt (Blue Growth) geom att olika medvetenheten om dess möjligheter och genom att förverkliga regionala smarta specialiseringsmål i Östersjöregionen. Blå tillväxt hänvisar till ekonomisk tillväxt som baserar sig på olika maritima sektorer och till den nya smart specialiseringens utnyttjande inom sjöfartssektorn. Målet är även att utveckla indikatorer och aktörsnätverk inom temat.
Projektet kommer att inriktas på att samla och utveckla värdekedjor inom metallindustrin och teknik samt inom biovetenskap och andra energi-relaterade områden. Genom att kartlägga värdekedjor kan man få den bästa expertisen för tillverkningsprocessens olika skeden.
Schleswig-Holstein området (Ministry of Economic Affairs, Employment, Transport and Technology) har det huvudsakliga ansvaret, och projektets andra aktörer kommer från Estland, Polen, Sverige, Lettland och Finland. Den enda finska huvudaktören är Egentliga Finlands förbund. Turku Science Park Oy Ab och Koneteknologiakeskus Turku Oy Ab deltar också i projektet.
Projektet varar under perioden 1.3.2016–28.2.2019. Den totala budgeten är ca 1,8 miljoner euro, varav Egentliga Finlands förbund får 204 540 euro. Finansieringen kommer från Interreg Baltic Sea Region -programmet.
Tilläggsinformation: projektkoordinator Helinä Yli-Knuutila

 

Valonian hankkeet

Valonia – Egentliga Finlands service center för hållbar utveckling och energi är en regional expertorganisation i Egentliga Finland har omfattande projektverksamhet, mer information finns i Valonias webbsidor.

 

 

 

Projekt av Lounaistieto

Regional informationstjänst i sydvästra Finland Lounaistieto är med bland annat 6Aika-öppet data -spetsprojekt. Man kan läsa on aktuella projekt i Lounaistietos webbsidor.