Ylatunniste2
 

Posti (Posten) inskränker sin service i skärgården

Posti har meddelat att den i en del av skärgårdsområdena övergår till en praxis med att dela ut post endast en gång i veckan, vanligtvis på fredagarna. Syftet med förändringen är att genomföra ett internt sparprogram för Posti.

Skärgårdskommunerna och kommunerna med skärgårdsdelar har uttryckt sin oro på grund av Postis nedskurna tjänster. En postutdelning som sker en gång i veckan motsvarar inte en faktisk minimiservice och är inte heller i skärgårdslagens anda. Till exempel i Velkua berörs både områdena Palva och Velkuanmaa, vilka befinner sig bortom en kostnadsfri landsvägsfärja som trafikerar varje dag. Staden Nådendal har på grund härav med fog ifrågasatt, om dessa områden redan är s.k. ödemark? Likaså i den yttre skärgården inom området för Utö -rutten står förbindelsebåten, som avgår från Pärnäs i Nagu gratis till förfogande för transport av post för Posti. Vad är det som hindrar postiljonen, som även annars rör sig på Pärnäs -området, att i fortsättningen även föra den post som går till den yttre skärgården till förbindelsebåten?

Egentliga Finlands Skärgårdskommission behandlar frågan vid sitt möte 21.5.2019. Även Skärgårdsdelegationen behandlar ärendet vid sitt möte i maj. Posti vill ännu höra skärgårdens invånare innan det definitiva beslutet fattas. Representanterna för Posti ska höras bl.a. av Skärgårdskommittén 21.5.2019.

För mer information: skärgårds och landsbygdsombudsman Sami Heinonen, tfn 0400 413 704

Sysselsättningen ökar en aning långsammare än tidigare

Sysselsättningsläget i Egentliga Finland har förbättrats snabbt redan i tre års tid, och trenden för sysselsättningsgraden var under år 2019 för det första kvartalet 73,5 %. Den ökade sysselsättningsgraden har dock blivit en aning långsammare, för ännu i slutet av år 2018 var tillväxttrenden för sysselsättningen klart brantare än i detta nu. Även i nuvarande takt skulle dock Egentliga Finlands sysselsättningsgrad stiga till närheten av 75 % mot slutet av detta år.

Egentliga Finlands sysselsättningsgrad är klart högre än för hela landet, och avståndet till landskapen Nyland och Österbotten, som befinner sig i spetsen, har minskat hela tiden. Utvecklingstrenden för antalet sysselsatta är i själva verket på rekordnivå i Egentliga Finland, för tidigare har antalet sysselsatta varit lika högt endast år 2018 då hausseperioden var på sin topp. Antalet sysselsatta har ökat i Egentliga Finland under de senaste tre åren total med cirka 20 000 personer, vilket är det näst största antalet strax efter Nyland.

Sysselsättningsgraden för kvartalet görs upp utifrån en intervjuundersökning, som utförs av Statistikcentralen. Detta ökar i någon mån osäkerheten för särskilt landskapens siffror. På lång sikt ger trendutvecklingen ändå en ganska tillförlitlig bild av riktningen för sysselsättningens utveckling.

För mer information: datatjänstchef Antti Vasanen, tfn 050 410 2294

1

 

2

Förnyelsen av Lounaistietos statistikservice inleds

Lounaistietos statistikservice tillhandahåller en aktuell lägesbild av utvecklingen för Egentliga Finland. Statistikservicen har till största del genomförts år 2015 , och det börjar vara aktuellt att förnya den. Målet för förnyelsen är att uppdatera statistikinnehållen för att motsvara användarnas behov och för att statistikgraferna bättre ska fungera i mobilapparaterna.

Innan statistikservicen förnyas, kartläggs användningen av den nuvarande tjänsten samt önskemålen om dess innehåll och sättet att presentera uppgifterna. Kartläggningen genomförs genom en enkät på webben, vilken skickas till Egentliga Finlands förbunds intressentgrupper och andra regionala aktörer per e-post i maj. Man kan också svara på den korta förfrågan via länken nedan. https://www.kyselynetti.com/s/tilastokysely

Enkäten genomförs så att man så bra som möjligt kan svara på informationsbehoven av dem som använder sig av statistikservicen. Lounaistietos statistikservice finns på adressen:: https://www.lounaistieto.fi/tietopalvelut/tilastot/

För mer information: datatjänstchef Antti Vasanen, tfn 050 410 2294

Strategiarbetet som startat hos Egentliga Finlands förbund siktar till att öka effekten av påverkan

Hos Egentliga Finlands förbund inleddes i början av april arbetet på en intern strategi. Strategin bereds under år 2019 och förs till beslutsfattande i december. Strategiberedningen leds av en arbetsgrupp med fyra personer tillsammans med en ledningsgrupp och personalen.

Beredningen av strategin har kommit i gång med en analys av nuläget för uppgifterna för landskapets förbund och organisation. Genom att göra personalen starkt deltagande och genom att fråga intressentgrupperna definieras förbundets strategiska mål, värden och vision.

Målet för strategiarbetet är att utveckla verksamheten och öka effektiviteten. Genom att jämföra nuläget och målen definieras behoven av att ändra verksamheten för landskapets förbund och bereds åtgärdsförslag.
Avsikten är att godkänna strategin i slutet av året i förbundets förtroendeorgan och genomföra den från och med år 2020. Parallellt med strategiarbetet inleds förnyandet av förbundets kommunikation och information.

För mer information: landskapsdirektör Kari Häkämies, tfn 044 201 3204

Översikten om Åboregionens cykelåkning sammanställer vad som händer inom regionens cykeltrafik

Översikten som publiceras för första gången sammanställer aktuell information, aktörerna samt det arbete som utförs för cykelåkningen. Med i översikten finns, utöver Åbo, S:t Karins, Lundo, Nådendal och Reso.

Av invånarna i Åbo stadsregion förhåller sig 96 % positivt till att främja cykelåkning, men trots de höga statistikerna för cykelåkning görs hälften av resorna på 1–3 kilometer med bil. Med cykelåkningsstatistiken vill man göra arbetet med att främja ett hållbart sätt att färdas. Översikten har sammanställts av Valonia tillsammans med Egentliga Finlands förbund, kommunerna samt NTM -centralen i Egentliga Finland som en del av projektet Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2018 (Sättet att färdas i Egentliga Finland 2018).

Översikten riktar sig till regionens invånare, men även till beslutsfattarna och kommunerna. Främjandet av ett hållbart sätt att färdas i stadsregionen är av primär vikt för att man ska uppnå klimatmålen. Målet på riksnivå är att utsläppen från trafiken ska halveras före år 2030.

Fungerande resekedjor och anslutningsparkering gör det mer lockande att cykla. 91 % anser det vara viktigt att cykelrutternas kontinuitet förbättras i Åbo stadsregion. Även stadscykelsystemet gör det lättare att välja cykelåkning till exempel på arbetsresorna samt de resor som görs för att uträtta ärenden under dagens lopp. Föli -cyklarna som lanserades i fjol gör att man färdas med dem i genomsnitt 28 000 resor i månaden.

Cykelåkningsöversikten kan läsas elektroniskt på adressen kulje.fi/pyorailykatsaus2019.

För mer information: specialplanerare Mari Sinn, tfn 045 807 8969 eller experten för att färdas hållbart Marja Tommola, tfn 040 832 8515