Ylatunniste2

ICT-sektorn i stark tillväxt, turismens omsättning kollapsade

Coronakrisen har behandlat Egentliga Finlands företag på mycket olika sätt. Granskat med omsättningens utveckling har ICT-sektorn klarat sig bäst, i dess jämnt fortgående tillväxt det inte har skett någon förändring under våren. Däremot har omsättningens kollaps inom turismbranschen varit våldsam, för omsättningen för företagen för turism- och förplägnad, vilka räknas till branschen, blev halverad i april-maj. Även omsättningen för företag som tillhandahåller tjänster för affärslivet, såsom olika slags forsknings-, utvecklings-, bokförings- eller konsulttjänster sjönk tydligt under våren. Nedgången var dock inte ens tillnärmelsevis lika våldsam som inom turismklustret. Inom sektorn för den tillverkande teknologiindustrin har nedgången i omsättningen, förorsakad av coronakrisen, ännu inte kommit till synes i en lika klar kollaps för omsättningen, fastän branschens utvecklingstrend har svängt om i en liten nedgång.

De konjunkturuppgifter för huvudverksamhetsområdena som ska erhållas via arbets- och näringsministeriet sträcker sig bara till mars 2020, på grund av vilket verkningarna av coronakrisen ännu inte syns i siffrorna. Utvecklingen för byggbranschens omsättning var dock före coronakrisen den starkaste av Egentliga Finlands huvudverksamhetsområden, men utvecklingen för handeln och service föreföll vara en aning i moll redan innan pandemin bredde ut sig till Finland.

Hos Egentliga Finlands förbund följer man med företagens konjunkturutveckling två gånger per år. Uppföljningen baserar sig på de konjukturuppgifter för huvudverksamhetsområdena som erhålls via arbets- och näringsministeriet samt på kompletterande uppgifter, som Egentliga Finlands förbund inhämtar om den tillverkande teknologiindustrin , affärslivets tjänster samt ICT- och turismsektorn. Nästa lägesöversikt görs i januari 2021, då utvecklingen för företagens omsättning granskas ända till hösten 2020.

För mer information: datatjänstchef Antti Vasanen, tfn 050 410 2294


1

 

2

Sysselsättningsgraden för Egentliga Finland sjönk på våren

Sysselsättningsgraden för Egentliga Finland svängde på våren om i en nedgång till följd av corona -krisen. Landskapets sysselsättningsgrad utan säsongutjämning var under det andra kvartalet av året 73,1 %, medan den ett år tidigare var 74,6 %. Sysselsättningsläget för Egentliga Finland är ändå inte särskilt dystert , för nedgången i siffrorna för hela landet var ännu brantare. Sysselsättningsläget för hela landet var för det andra kvartalet 71,4 %, medan det ett år tidigare var 73,3 %.

Även utvecklingen för sysselsättningsgradens trend svängde till följd av corona -krisen om i en nedgång både i Egentliga Finland och hela landet. Trendsiffran för sysselsättningsgraden var för Egentliga Finland 72,7 %, medan den i hela landet var 0,2 procentenheter lägre. Inom sysselsättningsutvecklingen skedde det dock på våren en mycket brant omsvängning, på grund av vilket uträkningen av trendutvecklingen innehåller en avsevärd osäkerhet. Det behövs mera information om i vilken riktning sysselsättningsgraden utvecklas, innan man förmår precisera en exakt riktning för trendkurvan.

Sysselsättningsgraden kvartalsvis görs upp utifrån den intervjuundersökning som utförs av Statistikcentralen. Detta ökar i någon mån osäkerheten särskilt för landskapets siffror. Trendutvecklingen på lång sikt ger ändå en rätt tillförlitlig bild av riktningen för sysselsättningsutvecklingen.

För mer information: datatjänstchef Antti Vasanen, tfn 050 410 2294


3

 

Egentliga Finlands förbund med på Europa Forum i Åbo 27. - 28.8.2020

Temat för Europa Forum i Åbo som nu arrangeras för tredje gången är 25 -års jubileet för Finlands EU-medlemskap. Synvinkeln för diskussionerna är Europas framtid och de kommande 25 åren för medlemskapet. Evenemanget lyfter fram viktiga frågor ur vårt landskaps aspekt i en EU-kontext. I år genomförs Europaforumet i detta exceptionella läge på två dagar 27.-28.8.2020.

För den stora allmänheten genomförs tillställningen i år via nätet. Alla program streamas på forumets webbsidor och en diskussion görs möjlig via en mobilapplikation och Twitter. Hela programmet för Europa Forum och närmare information kan studeras på evenemangets hemsidor:  https://www.europeforum.fi/turun-eurooppa-foorumi. Egentliga Finlands förbund jämte partner är starkt med i evenemanget även i år.

 

Från åkern till bordet: MTK och Europe Direct Varsinais-Suomi lyfter upp matkedjan till diskussion vid Europaforumet 27.8.2020

Europakommissionen offentliggjorde i maj som en del av Green Deal, dvs. Programmet för Europas gröna utveckling strategin Från åkern till bordet. Strategin efterlyser en hälsosam näring till ett rimligt pris och hållbart producerad, bekämpning av klimatförändringen och skäliga inkomster genom hela livsmedelskedjan. Vilken är Finlands syn på strategin och vad innebär ”från åkern till bordet” i vår vardag? Vilka är matkedjans möjligheter i framtiden såväl ur försörjningssäkerheten som även självförsörjningens synvinkel direkt från gården till konsumentens tallrik?

Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK och informationen Europe Direct Varsinais-Suomi  anordnar vid Europaforumet i Åbo to 27.8. kl. 10.00–10.45 en paneldebatt ”Pellolta pöytään osana Green Dealia” (Från åkern till bordet som en del av Green Deal). Under debatten granskar man ur Finlands och Egentliga Finlands synvinkel, vad EU-strategin Från åkern till bordet innebär för oss och vad som är förenat med den i praktiken. Under luppen lyfter man fram matsjälvförsörjningen, försörjningssäkerheten, corona-krisens effekter samt matkedjan från åkern direkt till konsumentens tallrik.

Med i debatten och diskuterar är ordföranden för MTK Juha Marttila, medlemmen av Europaparlamentet, MEP Elsi Katainen, vice ordföranden jord- och skogsbruksutskottet, riksdagsledamot Ritva ”Kike” Elomaa, odlaren av specialgrödor Tero Sarkala och styrelseordföranden  för Suomisen Maito Oy, känd för sin Jymy-glass, grundande medlemmen Erkki Mikola. Paneldebatten leds av chefredaktören för  Maaseudun Tulevaisuus Jouni Kemppainen.

För mer information: specialplanerare Katri Koivisto, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn 0400 251 771,
specialassistenten för ledningen Tiina Perho, MTK, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn 0500 741 532

Maata pitkin matkustaen – Turku porttina Eurooppaan (På resa landet runt -Åbo, porten till Europa): Egentliga Finlands förbund tillsammans med Den nordliga tillväxtzonen och Åbos Europakontor sätter sprätt på ett hållbart tågresande 28.8.2020

Europeiska  unionens Green Deal lyfter fram den spårbundna trafiken i fokus för den europeiska trafikpolitiken. Nästa år blir året för den europeiska tågtrafiken. Med programmet för en grön utveckling eftersträvas en bärkraftig ekonomi och ett kolneutralt Europa år 2050. En hållbar tågtrafik intar en betydande roll för att utsläppsmålen ska uppnås, för trafikens andel utgör en fjärdedel av utsläppen. Det är ett miljövänligt sätt att färdas på land, och det ökar kontinuerligt sin popularitet. Den mest effektiva trafikleden från Finland går från Åbo via Stockholm till Europa.

Egentliga Finlands förbund, Den nordliga tillväxtzonen samt Åbos och Egentliga Finlands Europakontor anordnar vid Europaforumen i Åbo fre 28.8.2020 kl. 13.15–14.00 en debatt ”Maata pitkin matkustaen – Turku porttina Eurooppaan” (På resa landet runt – Åbo, porten till Europa). I inläggen dryftar man vad som pågår för att förbättra de snabba järnvägsförbindelserna hos oss och på annat håll i Europa och vad som bör göras för att göra det lättare att gränsöverskridande resa med tåg..

Debattörerna är medlemmen av Europaparlamentet Henna Virkkunen, grundaren av resemässan Maata pitkin  Inari Virkkala, verkställande direktören för bolaget Oslo–Stockholm 2.55 Jonas Karlsson samt Egentliga Finlands förbunds intressebevakningsdirektör Janne Virtanen. Moderator för debatten är kontaktchefen för Den nordliga tillväxtzonen Marjo Uotila.

För mer information: Specialplanerare Malla Rannikko-Laine, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn 040 721 3429

 

Etapplandskapsplanen för tätorternas markanvändning, service och trafik i Egentliga Finland har vunnit laga kraft

 

Egentliga Finlands etapplandskapsplan för tätorternas markanvändning, service och trafik, vilken godkändes av landskapsfullmäktige vid dess möte 11.6.2018 och förordnades att gälla av landskapsstyrelsen 27.8.2018 har nu vunnit laga kraft.

Två besvär inlämnades mot landskapsfullmäktiges beslut om godkännande, vilka Åbo förvaltningsdomstol avslog 1.10.2019. Om förvaltningsdomstolens beslut gjordes en ansökan om besvärstillstånd, vilken Högsta förvaltningsdomstolen avslog genom sitt beslut 6.7.2020 (Annat beslut 2946/2020). Efter beslutet har Egentliga Finlands uppdaterade helhetslandskapsplan till alla delar rättsverkan.

https://www.kho.fi/fi/index/paatokset/muitapaatoksia/1593700563073.html

För mer information: planeringsdirektör Heikki Saarento, tfn 040 720 3056

 

Webinarium accelererar Egentliga Finlands klimatarbete

I Egentliga Finland bereds som bäst en klimatvägkarta för landskapet fram till år 2030. Som en del av klimatarbetets superhöst ordnas i september en serie webinarier, där man samlar in önskemål, mål och tankar av landskapets aktörer. Till de öppna tillställningarna inbjuds kommuner, företag och kommuninvånare.

Vid det första webinariet 2.9.2020 diskuterar man landskapets viljetillstånd och planer för att bygga ut den förnybara elproduktionen och utöka självförsörjningen. I dag produceras endast 20 % av den elektricitet som används i Egentliga Finland  på landskapets område. Kunde produktionen utökas – kunde landskapet vara t.o.m. en självförsörjande producent av förnybar elektricitet? Vilken roll har kommunerna, företagen eller kommuninvånarna i helhetsbilden och hur ska man gå från ord till handling?

Ämnet kommenteras vid tillställningen av bl.a. verkställande direktören för Åbo Energi Timo Honkanen, kommundirektören i S:t Mårtens Carita Maisila samt ansvarighetsdirektören vid Valmet Automotive  Jaana Hänninen.

För mer information och anmälan 

Andra webinarier i septembert

9.9.2020 Oljevärme 2025 – understöden i effektiv användning. Vid debatten för man fram kommunernas möjligheter och utmaningar för att överge oljevärmen samt småhusinvånarnas möjligheter till olika bidrag. Vidare presenteras olika alternativ till oljevärme och ur den egnahemsboendes synvinkel.

23.9. Markanvändningen och lantbruket – de bästa sätten i bruk

30.9. Hur sätta fart på lösningarna för en trafik med lite utsläpp?

Webinariedebatternas resultat intas som en del av Egentliga Finlands klimatvägkarta. Den plan som gemensamt utarbetas, ska publiceras i år och Egentliga Finlands klimatansvarssektion för landskapet fungerar som en expertgrupp som styr arbetet.

Utöver webinarierna arrangeras i anslutning till superhösten för klimatarbetet även bl.a. en gemensam klimatträff för kommunerna samt tillfälle att kommentera vägkartan.

Se alla höstens tillställningar och anmäl dig till webinarierna på sajten Ympäristö Nyt.

Evenemangen anordnas av Valonia, NTM-centralen i Egentliga Finland och Egentliga Finlands förbund / Projektet Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia 2019–2024 (Canemure) (Mot kolneutrala kommuner och landskap 2019-2024 (Canemure)).

För mer information: sektorchef Riikka Leskinen, tfn 044 907 5995

 

Fölis trafik till Kuhankuono – en jämförelse 2019 och 2020

Trafiken till Kuhankuono minskade från år 2019 med cirka 50 %. Även för marknadsföringen av Kuhankuono -förbindelsen gjordes det mindre än planerat på våren 2020 på grund av coronan. År 2019 trafikerade man under gällande sommartidtabell på vardagarna med 6 turer tur/retur från Trätorget i Åbo till Kuhankuono/Kurjenrahka -porten och under veckosluten med 10 turer. År 2020 trafikerar man under sommartidtabellen på lördagarna och söndagarna med 10 turer tur/retur samt under tiderna för skolornas lov utöver dessa med 6 vardagsturer tur/retur. Trafiken fortgår under veckosluten ända fram till 1.11.2020.

Det bör observeras att materialen inte är direkt jämförbara, för arrangemangen för kördagarna är olika under dessa år. Likaså ska man lägga märke till att corona skar ned kapacitetsutnyttjandet för Föli på våren 2020 med hela 60-70 % procent i sin helhet.


4

 

5

Källa: Föli 19.8.2020
För mer information: erikoissuunnittelija Lasse Nurmi, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.