Landskapsfullmäktige har sitt möte 1.6. kl. 10.30 på distans. Mötet kan följas live på förbundets youtube-kanal:

https://youtu.be/DvjqsMgnTYs

Maakuntavaltuusto kokoontuu 1.6.2020 klo 10.30 sähköisesti. Kokousta on mahdollista seurata suorana videostriiminä liiton youtube-kanavalla oheisesta linkistä:

https://youtu.be/DvjqsMgnTYs

Kurjenrahka

 

Besökarantalet ökade enormt i början av året

Antalet besökare i Kurjenrahka nationalpark i Egentliga Finland ökade enormt i början av året. Folks intresse för friluftsliv och utflykter har ökat betydligt på grund av coronabegränsningarna och den snöfria gångna vintern.

I januari ökade antalet besökare med 44 procent jämfört med i fjol. I februari var ökningen 42 procent, i mars 49 procent och i april 118 procent.


- Även om det varit ovanligt livligt i Kurjenrahka nationalpark och många kommit för att vandra för första gången har det uppstått mycket färre problem än i t.ex. huvudstadsregionen, berättar Henrik Jansson, regiondirektör vid Forststyrelsen.


Egentliga Finlands invånare hade ett starkt intresse för nationalparker redan tiden före corona. På vårvintern innan pandemibegränsningarna infördes lät Egentliga Finlands förbund och Forststyrelsen genomföra en enkätundersökning som kartlägger besöken i nationalparker. 52 procent av 1 000 respondenter i en internetpanel berättade att de besökt en nationalpark de senaste tre åren.


Flest barnfamiljer och personer under 50 år


Enligt enkäten besöktes nationalparkerna framför allt av barnfamiljer och personer under 50 år. 60 procent av respondenterna berättar att de besökt Kurjenrahka nationalpark, en fjärdedel Tykö nationalpark och en dryg femtedel Skärgårdshavets nationalpark. De främsta skälen till att inte besöka nationalparker är brist på tid och intresse samt bristande kunskap.


Respondenterna tillfrågades dessutom om sin villighet att stödja underhållet av nationalparker ekonomiskt, om det fanns möjlighet till det. 38 procent av alla respondenter var villiga att stödja parkerna som privatpersoner. Bland de som besökt nationalparker de senaste åren var fler villiga, cirka hälften av respondenterna. En tredjedel av respondenterna ser 10 euro som en potentiell donationssumma. En femtedel av respondenterna tycker att 5 euro och nästan en femtedel tycker att 20 euro är en lämplig summa.


Grundandet av nya nationalparker har lett till att reparationsskulden i befintliga nationalparker ökat, varför man varit tvungen att stödja basfinansieringen och underhållet av nationalparker med en tilläggsfinansiering av engångsnatur från riksdagen.


- Enkäten visar att invånarna i Egentliga Finland uppskattar sina nationalparker och att nära hälften av de som besökt nationalparker är beredda att göra direkta donationer för att utveckla nationalparkerna, säger Janne Virtanen, intressebevakningsdirektör i Egentliga Finlands förbund.


Donation skulle kunna göras genom t.ex. en mobilapp, om man hittar en lämplig part som sköter insamlingen. Forststyrelsen sköter offentliga förvaltningsuppgifter och kan därför inte få tillstånd att samla in pengar. En möjlig aktör kan i framtiden vara t.ex. en rekreationsområdesförening som ägs gemensamt av kommunerna. Grundandet av en rekreationsområdesförening, som redan finns i många landskap, har länge varit aktuellt i Egentliga Finland.


Taloustutkimus enkät genomfördes i en internetpanel 25.2–2.3.2020. Enkäten riktade sig till 18–75-åriga invånare i Egentliga Finland.

Finlands första utkast till havsplan har färdigställts. Den digitala planen är utsatt för hörande under perioden 18.5–17.6.2020. Vem som helst kan bekanta sig med materialet och delta i hörandet på internet www.merialuesuunnitelma.fi.

I utkastet till den regionala havsplanen som omfattar hela havsområdet identifieras framtidsmöjligheter för olika användningsändamål. Syftet med planen är att förbättra statusen för den marina miljön och förutsättningarna för att bedriva maritima näringar genom att sammanjämka olika branschers behov. Branscher som behandlats är bland annat energiproduktion, fiske och vattenbruk samt turism och rekreation.

Planen utarbetas av åtta kustlandskapsförbunds landskapsstyrelser i samarbete sinsemellan och med intressentgrupper. Arbetet är en ovanligt utmanande samarbets- och lärandeprocess, och har krävt mycket tätt samarbete under tre års tid. Lösningen har dock varit bra, eftersom man på detta sätt åstadkommit ett brett och mångsidigt nätverk med representanter från olika förvaltningsnivåer, organisationer och intressentgrupper. I andra länder svarar staten för havsområdet och uppgörandet av en havsplan.

Den nya informationen om havet som man fått vid utarbetning av planen kan utnyttjas framöver i områdenas utvecklingsarbete och när andra mer detaljerade regionala planer görs upp, såsom landskapsplanerna. Resultaten kan även utnyttjas av olika branscher i deras eget arbete. Finland har även tillgång till mycket god forskningsinformation som programmet för inventeringen av den marina undervattensmiljön VELMU producerat, varför man mycket väl har kunnat beakta naturvärdena och bevarandet av dem i planeringslösningar.

Visionen för Skärgårdshavet och Bottenhavet:

Området av Skärgårdshavet och Södra Bottenhavet har en lång tradition av kustbosättning och sjöfart, vilket syns såväl i invånarnas vardag som i näringslivet. Användningstrycket på havsområdet har dock ökat även här. Havsplanen för fram både den nuvarande användningen och framtidsmöjligheterna för området. I planen framställs även natur- och kulturvärden som stöder utvecklingen och värnande av området. 

I området av Skärgårdshavet och Södra Bottenhavet framträder metallindustrin och den maritima industrin, havsbaserad vindkraft och stora hamnar samt fiske och vattenbruk.

Den maritima industrin och planeringsområdets övriga näringsliv tar starkt stöd av sjöfarten och hamnverksamheterna. Hamnarna i Egentliga Finland och Satakunta har en betydande roll i den internationella logistiken och Finlands handelssjöfart. Den unika skärgårdsnaturen, landskapen och det livskraftiga kulturarvet i planeringsområdet är dragkraftsfaktorer för turismen och rekreationen. Skärgårdshavets och Bottenhavets nationalparker stöder utvecklingen av turismen i planeringsområdet.

Tilläggsuppgifter:

Koordinator för havsplaneringssamarbetet Mari Pohja-Mykrä, tfn 044 711 4320

Planeringsdirektör Heikki Saarento, tfn 040 7203 056

Specialplanerare Timo Juvonen, tfn 040 8295 543

 

logo sve 2

 

logorivi MSP EMKR ST 1

Kartta Merialuesuunnittelualueet SE web

DVV kuvituskuva etatuki

Bild: Digituki -projekt; Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

 

Vi lever i en exceptionell tid. Coronaviruspandemin har påverkat överallt i världen och i Finland har den med beredskapslagen börjat synas i människors normala vardagliga verksamhet. I denna speciella situation blir hanteringen av ärenden elektroniskt ännu viktigare.

Det är också viktigt att förstå hur många ärenden som idag är möjliga att sköta på distans från det egna hemmet i stället för att fysiskt vara på plats. Därför är det nu viktigare än någonsin tidigare att säkerställa att medborgare har tillräckligt digitalt stöd tillgängligt på distans.

 

Alla kan hitta ett lämpligt fjärrstöd, vi listar de viktigaste nedan:

Åbo stad har också samlat information om coronaviruset och om säkerhet vid webbarbetet:

Vi vill främja att medborgare fortfarande kan sköta sina vardagliga ärenden enkelt även om många fysiska platser är stängda. Digitala tjänster underlättar hanteringen av ärenden på distans då riskgrupper inte behöver lämna hemmet för att sköta ärenden. Vi tar hand om varandra i de här tiderna!

Fjärrstödets länkar har samlats av Digituki Varsinais-Suomessa-projektet.

- En del av länkarnas innehåll är tyvärr bara på finska av orsaker som inte beror på oss, konstaterar projektets projektchef Noora Orvasto.

 

DIGITUKI logo vari 1000x460px