27.9.2013

Egentliga Finlands riksdagsledamöter lämnade idag in motioner, som gäller statens nästa års budget.

På listan finns bl.a. miljöstöd till varvsindustrin, riksväg 8, finansiering till basvägunderhållet, skötseln av nationalparker och byggandet av avloppsrör som minskar avrinningen till Skärgårdshavet.

Mera info på finska hittas här