I Åboregionen görs cirka hälften av alla 1–3 kilometer långa resor med personbil. Mest reser man under fritiden. Av de resor som görs i Åboregionen är endast 25 procent arbetsrelaterade. Detta framgår av en färsk undersökning om persontrafik. I Åboregionen svarade cirka 4 000 invånare på undersökningen.

Gångtrafik, cykling och kollektivtrafik utgör 49 procent av Åbobornas mobilitet. Andelen är betydligt mindre på andra håll i regionen och ligger på cirka 20 procent i landsbygdskommunerna. Bilägandet är också mindre omfattande bland Åboborna än i övriga regionen. Ju längre bort från Åbo centrum människorna är bosatta, desto mer används personbilar och desto fler personbilar finns i hushållen.

En betydande andel av regioninvånarnas resor, 75 procent, består numera av resor som görs på fritiden. Av resorna inom kommunerna görs hälften med personbil. Även om regionens service- och samhällsstruktur skulle möjliggöra resor till fots eller med cykel, använder invånarna fortfarande i betydande grad personbil.

Enligt de riksomfattande klimat- och utsläppsmålen borde växthusutsläppen från trafiken minskas med 50 procent fram till 2030. Finländarna färdas dock i stor utsträckning på samma sätt som för sex år sedan.

- Det är oroande att personbilar används mycket även för korta sträckor. Resultaten från persontrafikundersökningen utmanar oss att i högre grad satsa på hållbara färdsätt och även fundera på nya metoder att förändra de olika färdsättens andel, beskriver specialplanerare Mari Sinn på Egentliga Finlands förbund.

Gångtrafikens och cyklingens andel bland alla färdsätt är i Åboregionen 31 procent, motsvarande siffra är i Uleåborgsregionen 36 procent och i Tammerforsregionen 35 procent. Det är därför säkert möjligt att öka gångtrafikens och cyklingens andel, om andra stadsregioner klarat av det. Kort avstånd mellan olika funktioner är dock inte den enda faktorn som inverkar på valet av färdsätt.

Nyligen genomförda undersökningar visar att invånarna i Åbo centrumregion vill satsa mer på gångtrafiken, cyklingen och kollektivtrafiken än på personbilstrafiken. En betydande andel av de personer som färdas i personbil skulle kunna övergå till busstrafik, om kollektivtrafikens servicenivå förbättrades genom tätare turer och kortare restid.

- Om trafiken fortsätter öka kommer personbilstrafiken att flyta betydligt sämre i framtiden, eftersom vägarnas och gatornas kapacitet inte längre kommer att räcka till under rusningstid. Då kan kollektivtrafikens konkurrenskraft förbättras i förhållande till personbilstrafiken, men detta sker inte av sig självt. Det krävs betydande satsningar för att kollektivtrafiken ska bli mer konkurrenskraftig. Det finns verkligen ett behov av att förverkliga Fölis stamnät, spårväg eller superbuss samt kollektivtrafikförmåner, bedömer Mari Sinn.

Intervjuerna för persontrafikundersökningen genomfördes åren 2016 och 2017. Sedan dess har det hänt mycket i regionen, särskilt vad gäller att främja cykling. I Åbo har man exempelvis under innevarande vinter testat att underhålla cykellederna genom en sopsaltningsmetod. Antalet cykelparkeringsplatser har ökat betydligt i närheten av busshållplatserna i Nådendal, Reso och Lundo. Antalet cykelparkeringsplatser kommer att ökas i år, såväl vid Föli-linjernas som regionlinjernas hållplatser. I maj blir Föli-cyklar tillgängliga i Åbo. Dessutom erbjuder den nya lagen om transportservice kommunerna nya möjligheter att utöka till exempel anropsbaserade trafiktjänster.

 - Även landsbygdsområdena borde ha ett gott nätverk av cykelvägar. Lederna är till nytta för landsbygdsinvånarna, såsom skolelever, men gagnar också aktörer inom resebranschen. Till exempel är det en prioritet att utveckla  cykelrutten längs Skärgårdens Ringväg, berättar Mari Sinn.


Tilläggsinformation om Åboregionens persontrafikundersökning

Mari Sinn, specialplanerare
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
tel. 045 807 8969
Egentliga Finlands förbund

 

Tillläggsinformation om riksomfattande persontrafikundersökning

Expert i hållbart resande Tytti Viinikainen p. 029 534 3920

Trafikexpert Harri Lahelma p. 029 534 3963

Riksomfattande persontrafikundersökning samt regionpublikation för Åboregionen, 2018