Finlands första utkast till havsplan har färdigställts. Den digitala planen är utsatt för hörande under perioden 18.5–17.6.2020. Vem som helst kan bekanta sig med materialet och delta i hörandet på internet www.merialuesuunnitelma.fi.

I utkastet till den regionala havsplanen som omfattar hela havsområdet identifieras framtidsmöjligheter för olika användningsändamål. Syftet med planen är att förbättra statusen för den marina miljön och förutsättningarna för att bedriva maritima näringar genom att sammanjämka olika branschers behov. Branscher som behandlats är bland annat energiproduktion, fiske och vattenbruk samt turism och rekreation.

Planen utarbetas av åtta kustlandskapsförbunds landskapsstyrelser i samarbete sinsemellan och med intressentgrupper. Arbetet är en ovanligt utmanande samarbets- och lärandeprocess, och har krävt mycket tätt samarbete under tre års tid. Lösningen har dock varit bra, eftersom man på detta sätt åstadkommit ett brett och mångsidigt nätverk med representanter från olika förvaltningsnivåer, organisationer och intressentgrupper. I andra länder svarar staten för havsområdet och uppgörandet av en havsplan.

Den nya informationen om havet som man fått vid utarbetning av planen kan utnyttjas framöver i områdenas utvecklingsarbete och när andra mer detaljerade regionala planer görs upp, såsom landskapsplanerna. Resultaten kan även utnyttjas av olika branscher i deras eget arbete. Finland har även tillgång till mycket god forskningsinformation som programmet för inventeringen av den marina undervattensmiljön VELMU producerat, varför man mycket väl har kunnat beakta naturvärdena och bevarandet av dem i planeringslösningar.

Visionen för Skärgårdshavet och Bottenhavet:

Området av Skärgårdshavet och Södra Bottenhavet har en lång tradition av kustbosättning och sjöfart, vilket syns såväl i invånarnas vardag som i näringslivet. Användningstrycket på havsområdet har dock ökat även här. Havsplanen för fram både den nuvarande användningen och framtidsmöjligheterna för området. I planen framställs även natur- och kulturvärden som stöder utvecklingen och värnande av området. 

I området av Skärgårdshavet och Södra Bottenhavet framträder metallindustrin och den maritima industrin, havsbaserad vindkraft och stora hamnar samt fiske och vattenbruk.

Den maritima industrin och planeringsområdets övriga näringsliv tar starkt stöd av sjöfarten och hamnverksamheterna. Hamnarna i Egentliga Finland och Satakunta har en betydande roll i den internationella logistiken och Finlands handelssjöfart. Den unika skärgårdsnaturen, landskapen och det livskraftiga kulturarvet i planeringsområdet är dragkraftsfaktorer för turismen och rekreationen. Skärgårdshavets och Bottenhavets nationalparker stöder utvecklingen av turismen i planeringsområdet.

Tilläggsuppgifter:

Koordinator för havsplaneringssamarbetet Mari Pohja-Mykrä, tfn 044 711 4320

Planeringsdirektör Heikki Saarento, tfn 040 7203 056

Specialplanerare Timo Juvonen, tfn 040 8295 543

 

logo sve 2

 

logorivi MSP EMKR ST 1

Kartta Merialuesuunnittelualueet SE web