Landskapsfullmäktige godkände förslaget till havsplan för Skärgårdshavet och södra Bottenhavet vad gäller landskapsförbundets verksamhetsområde, så att beslutet träder i kraft när Satakunta landskapsfullmäktige fattat beslut om att godkänna förslaget för sitt verksamhetsområde (11.12.2020).

Pekka Kymäläinens (SDP) förslag om texttillägg gällande planeringens kontinuitet och finansiering, samt storskarvar och sälar och de skador som de orsakar, godkändes efter omröstning (80-40).

Syftet med havsplanen är att främja hållbar användning av havet och förbättra förutsättningarna för de maritima näringarna samt den marina miljöns status. De åtta kustlandskapsförbunden har tillsammans upprättat planerna, i ett omfattande samarbete i positiv anda med Åland, miljöministeriet och olika intressenter. De tre havsplaner som upprättats bildar en helhet, Finlands havsplan. Åland, Sverige och Estland upprättar egna, motsvarande planer.

Egentliga Finlands förbund och Satakunta förbund har tillsammans upprättat den del av planen, som omfattar Skärgårdshavet och södra Bottenhavet samt den ekonomiska zon som angränsar till dessa områden. Utkasten till havsplan fanns framlagda för påseende under perioden 18.5–17.6.2020 och yttranden om planerna begärdes.

Det är första gången som en havsplan upprättas, och många funderingar väcktes å ena sidan av planens rättsverkan eller avsaknad av den samma, å andra sidan planens ställning i andra processer, liksom dess genomslag. Dessutom inkom önskemål om att bland annat klimatförändringen skulle göras mer synlig också i havsplaneringen.

En stor mängd positiv respons inkom beträffande konsekvensbedömningen. Största delen av den branschspecifika responsen för Skärgårdshavets och södra Bottenhavets planeringsområde rörde potentiella områden för vindkraft och vattenbruk, samt turism och rekreation. En ganska liten andel av responsen riktade in sig på sjöfarten.

Förslaget till havsplan har beretts under hösten 2020 utgående från respons som inkommit på utkastet, konsekvensbedömningen samt övrigt samarbete med intressenter. De godkända havsplanerna skickas till miljöministeriet som i sin tur rapporterar och skickar havsplanerna till Europeiska kommissionen.

                     

Allt havsplansmaterial är digitalt. Planförslaget och övrigt material finns i sin helhet framlagda på följande webbplats: https://www.merialuesuunnittelu.fi/sv/

Tilläggsinformation: specialplanerare Timo Juvonen, tfn 040 829 5543, planeringsdirektör Heikki Saarento, tfn 040 7203056, koordinator för havsplaneringssamarbetet Mari Pohja-Mykrä, tfn 044 711 4320

ranta

logorivi MSP EMKR ST 1