Muotoilun välitystoiminnan digitaalisen alustan kehittämishanke 2018-2019
Hakija: Uuden Muotoilun Yhdistys ry
Myönnetty rahoitus: 49 560 €
Kokonaiskustannusarvio: 70 800 €
Toteutusaika: 1.5.2018 - 28.2.2019
Hankkeen tavoitteena on synnyttää innovatiivinen muotoilun välitystoiminnan digitaalinen alusta, joka toimii muotoilupalveluiden välittäjänä Varsinais-Suomen elinkeinoelämälle yhdistämällä muotoilijat, tietotaidon ja yritykset. Mallin pilotointi tapahtuu sähköisessä ympäristössä ja hankkeen jälkeisessä seuraavassa vaiheessa konseptin pohjalta lähdetään luomaan Turkuun fyysistä tilaa Uuden Muotoilun Keskukselle (työnimi).

Varsinais-Suomesta poistotekstiilin jalostuksen veturi
Hakija: Lounais-Suomen Jätehuolto Oy
Myönnetty rahoitus: 51 100 €
Kokonaiskustannusarvio: 73 000 €
Toteutusaika: 1.5.2018 – 30.4.2019
Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Varsinais-Suomen edellytyksiä olla Pohjoismaiden ensimmäinen poistotekstiilin jalostuslaitoksen toteuttaja. Hankkeessa tehtävän markkinatutkimuksen tavoitteena on selvittää poistotekstiilin jatkojalosteiden markkinat euroopanlaajuisesti. Tutkimuksen pohjalta selvitetään poistotekstiilin jalostuslaitokseen tarvittavaa laitekantaa ja laitoksen kannattavuutta. Toteutetaan kokeilu, jossa kehitetään poistotekstiilien lajittelua.

Talent Boost Turku – kasvua kansainvälisistä osaajista
Hakija: Turku Science Park Oy
Myönnetty rahoitus: 170 000 €
Kokonaiskustannusarvio: 340 000 €
Toteutusaika: 1.4.2018 – 31.3.2019
Hankkeen tavoitteena on, että Lounais-Suomi tarjoaa kansainvälisesti vetovoimaisia työ- ja uramahdollisuuksia etabloituneilla erityisasiantuntijoille. Alue on osa globaalien osaajavirtojen verkostoa. Toimenpiteillä tuetaan osaamisintensiivisiä kansainvälisiä rekrytointeja tekeviä yrityksiä vahvistamalla alueen positiivisen rakennemuutoksen keskittymien globaalia tunnettuutta alan osaajien keskuudessa ja houkuttelemalla alueelle kansainvälisiä erityisasiantuntijoita.

Matkailun digitaaliset ja fyysiset palveluketjut
Hakija: Turku Science Park Oy
Myönnetty rahoitus: 50 000 €
Kokonaiskustannusarvio: 71 400 €
Toteutusaika: 15.5.2018 – 30.4.2019
Hankkeen tavoitteena on saada Varsinais-Suomen ja Turun seudun matkailutuotteita paremmin kansainvälisten matkailijoiden saataville kehittämällä digitaalisia ja fyysisiä palveluketjuja. Hanke vahvistaa Varsinais-Suomen kilpailukykyä ja vetovoimaa kehittämällä matkailuyritysten ristiin myyntiä, luomalla uusia kumppanuuksia sekä parantamalla matkailuyritysten digitaalisia valmiuksia ja osaamista uudenlaisten jakelu-, varaus- ja myyntikanavaratkaisujen käyttöönotossa.

Positiivisen rakennemuutoksen tilannekuva ja seuranta (Poretieto)
Hakija: Varsinais-Suomen liitto
Myönnetty rahoitus: 35 000 €
Kokonaiskustannusarvio: 50 000 €
Toteutusaika: 1.5. – 28.2.2019
Hankkeessa toteutetaan positiivisen rakennemuutoksen tilannekuva- ja seurantapalvelu. Palvelu toteutetaan osaksi Lounais-Suomen aluetietopalvelua (Lounaistieto.fi) siten, että sen tietosisällöt ovat upotettavissa myös muille alueellisille tietoalustoille (kuten Satamittari.fi). Palveluun kootaan eri lähteistä keskeinen tietopohja alueen kehitystrendeistä, yritysten osaamistarpeista, koulutuksen järjestämisestä ja siltasopimuksen toimenpiteiden edistymisestä. Tietopohjan luomisen lisäksi kehitetään uusia menetelmiä analysoida yritysten osaamistarpeita työnhakuilmoitusdataa louhimalla.

Made in Salo 2018 – 2019
Hakija: Yrityssalo Oy
Myönnetty rahoitus: 40 712 €
Kokonaiskustannusarvio: 58 160 €
Toteutusaika: 15.8.2018 – 31.3.2019
Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on koota Salossa oleva ainutlaatuinen älykkään teknologian erikoisosaaminen, uudet innovaatiot, uniikit tuotteet ja tulevaisuuden visiot yhteen paikkaan. Osaaminen esittäytyy (vrt. näyteikkuna) hyödyntäen uutta teknologiaa (esim. virtuaalimaailma) ja tarinallistamisen keinoja ilman toimialarajoja ja muita rajapintoja. Salossa oleva startup -yhteisö koostuu n. 50 startupistä, joilla lähes kaikilla on korkean teknologian tausta ja jokin liittymäkohta langattomaan, älykkääseen tiedonsiirtoon.

TURUN KAUPUNKISEUDUN KASVUSOPIMUKSEN AIKO-RAHOITUS


Turun kaupunkiseudun kasvusopimus
Hakija: Turku Science Park Oy
Myönnetty rahoitus: 1 859 000 € 
Kokonaiskustannusarvio: 3 718 000 €
Toteutusaika: 1.11.2016 – 30.4.2019
Kasvusopimuksella vauhditetaan kriittisten menestystekijöiden toteutumista ja varmistetaan uusilla hankkeilla ja toimintamalleilla paremmat edellytykset uusien työpaikkojen syntymiselle ja liiketoiminnan kasvulle. Kaupunkiseudun tavoitteet perustuvat alueen osaamiskeskittymien – elinkeinoelämän ja korkeakoulujen – osaamiseen ja tukevat hallituksen kärkihankkeita. Tavoitteena on kasvu elinkeinoelämän ja korkeakoulujen välisen yhteistyön hyödyntämisen kautta. Turun kaupunkiseudun elinkeinoelämän kasvua, kansainvälistymistä ja kilpailukykyä vahvistetaan toimintatapoja uudistamalla.

Turun kaupunkiseudun kasvusopimus sisältää 11 osatoteutusta:

- Smart Chemistry Park
- Kaupunkiympäristö kehitysalustana
- Korkeakoulu-yritys -yhteistyö ja opiskelijayrittäjyys
- Merelliset kehitysalustat
- Biohautomo 2.0
- Invest in -toiminnan kehittäminen
- Materiaaliteknologian hyödyntäminen
- Alueen aloittaville yrityksille suunnattujen palvelujen virtaviivaistaminen (SparkUp)
- Työllistymisen polku maahanmuuttajille
- Kilpailukykyisen audiovisuaalisen alan ekosysteemi
- Innovatiiviset julkiset hankinnat

Tiiviit kuvaukset osatoteutusten sisällöstä löytyvät käyttösuunnitelmasta.

Finansieringen är avsedd för regionala utvecklingsprojekt för åren 2016-2018. Genom AIKO -finansiering stöds projekt utgående från regionen, genom vilka förmågan för landskapets olika delar förstärks för att anpassa sig och svara på omvandlingar i näringsstrukturen. Förnyelsen av näringarna och företagsverksamheten, tillväxten och internationaliseringen samt experiment som främjar både sysselsättning och företagsverksamhet innehar en central roll. Genom finansieringen genomförs till omfattningen små, snabba och nya regionutvecklingsåtgärder med karaktären av experiment. Målet är också att stödja en snabb start för betydande och till dimensionen betydande utvecklingsprocesser.

Avgörande urvalskriterium:

- projektet ska aktivt befrämja och förstärka omvandlingen i näringstrukturen
- projektet ska påskynda utvecklingsprocessens startfas eller experiment
- att förstärka näringslivets tillväxt, internationalisering och konkurrenskraft

Anvisningar för ansökan (Hakuohjeet)

Ansökningsblankett (Hakulomake)

 

Tilläggsinformation:
näringslivschef, Petteri Partanen
tel. 040 776 0630

utvecklingschef, Tarja Nuotio
tel. 040 506 3715 

förnamn.efternamn(at)varsinais-suomi.fi 

 

CIRCWASTE- Kohti kiertotaloutta


I CIRCWASTE- Kohti kiertotaloutta -projektet utvecklas de praktiska åtgärderna för cirkulärekonomin i samarbete med ett brett aktörsnätverk. Projektet främjar också förverkligandet av den nationella avfallshanteringsplanen. Projektet förverkligas under åren 2016-2023.
Delar av projektet förverkligas genom konkreta demonstrationer och scenarier. Inom Egentliga Finlands område har man bl.a. utvecklat storleken på biogasproduktionen (Åbo Yrkeshögskola), förminskat matsvinn i Arkea restaurangerna och utvecklat Åbo stads marktäktspark i Saramäki. Projektet lyfter också fram avfallshanteringens utvecklingsmöjligheter och mål samt betonar ämnets forskningsbehov. Ett samarbete med resurseffektivitetscentret kommer också att påbörjas.
Egentliga Finlands förbund och Valonia koordinerar projektet i Egentliga Finland och i Satakunda. Finlands miljöcentral är projektets internationella koordinator och finansieringen kommer från European Union Life IP -finansieringsprogram.

Tilläggsinformation: naturresursplanerare Aleksis Klap

 

 

 

CIVITAS ECCENTRIC


Egentliga Finlands förbund deltar i CIVITAS ECCENTRIC -projektet (2016–2019) vars mål är att öka hållbara former av rörlighet och förminska användandet av personbilar inom Åbo stadsregion. I samband med projektet förverkligas den regionala rapporten om personbilarnas infartsparkering, rörlighetsbarometern och rapporten om den strategiska trafikplaneringens deltagande metoder. De flesta åtgärder och rapporter är lokala och regionala, men blir senare tillgängliga för landskapets gemensamma planering. Åbo stad leder projektet inom Åbo regionen. Egentliga Finlands förbund är partner i projektet och Valonia förverkligar projektets delhelheter.


Tilläggsinformation: trafikplanerare Mari Sinn

 

 

 Plan4Blue – Maritime Spatial Planning for Sustainable Blue Economies

Målet för projektet Plan 4Blue är att stödja den hållbara blåa tillväxten och att finna en balans mellan de ekonomiska, sociala och miljömässiga målen. Projektet genomförs i samarbete mellan Finland och Estland, undersökningsområdet är Finska viken och Skärgårdshavet.


Projektet kommer att producera framtidsscenarier om havs- och kustområdenas blåa tillväxt och analysera miljöriskerna för förverkligandet av scenarierna och den ekonomiska potentialen. Man ska bilda sig en uppfattning om det viktigast innehåll och olika alternativ i havsplanering samt en ram till kontinuerligt samarbete. Projektet innebär ett omfattande samarbete mellan intressegrupper.


Huvudpartner i projektet är Finlands miljöcentral. Egentliga Finland fungerar som en egentliga partner tillsammans med Åbo universitet, Nylands förbund, Tartu universitetet och Baltic Environment Forum Estonian, dessutom finns de det även övriga partners. Projektet genomförs 1.10.2016 - 31.12.2019. Finansiering kommer från Interreg Central Baltic –programmet och den totala budgeten är ca 2 miljoner euro. Egentliga Finlands förbunds budgeten för projektet är ca 168 000 euro.


Tilläggsinformation: miljöplanerare Timo Juvonen

 

 

Smart Blue Regions


Projektets mål till at utveckla temat för blå tillväxt (Blue Growth) geom att olika medvetenheten om dess möjligheter och genom att förverkliga regionala smarta specialiseringsmål i Östersjöregionen. Blå tillväxt hänvisar till ekonomisk tillväxt som baserar sig på olika maritima sektorer och till den nya smart specialiseringens utnyttjande inom sjöfartssektorn. Målet är även att utveckla indikatorer och aktörsnätverk inom temat.
Projektet kommer att inriktas på att samla och utveckla värdekedjor inom metallindustrin och teknik samt inom biovetenskap och andra energi-relaterade områden. Genom att kartlägga värdekedjor kan man få den bästa expertisen för tillverkningsprocessens olika skeden.
Schleswig-Holstein området (Ministry of Economic Affairs, Employment, Transport and Technology) har det huvudsakliga ansvaret, och projektets andra aktörer kommer från Estland, Polen, Sverige, Lettland och Finland. Den enda finska huvudaktören är Egentliga Finlands förbund. Turku Science Park Oy Ab och Koneteknologiakeskus Turku Oy Ab deltar också i projektet.
Projektet varar under perioden 1.3.2016–28.2.2019. Den totala budgeten är ca 1,8 miljoner euro, varav Egentliga Finlands förbund får 204 540 euro. Finansieringen kommer från Interreg Baltic Sea Region -programmet.
Tilläggsinformation: projektkoordinator Helinä Yli-Knuutila

 

Valonian hankkeet

Valonia – Egentliga Finlands service center för hållbar utveckling och energi är en regional expertorganisation i Egentliga Finland har omfattande projektverksamhet, mer information finns i Valonias webbsidor.

 

 

 

Projekt av Lounaistieto

Regional informationstjänst i sydvästra Finland Lounaistieto är med bland annat 6Aika-öppet data -spetsprojekt. Man kan läsa on aktuella projekt i Lounaistietos webbsidor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Utvecklingsmedel för landskapets förfogande har inte fastställts i den statliga budgeten. Därför har Egentliga Finlands förbund för närvarande inga möjligheter att ta emot nya ansökningar om landskapsutvecklingspengar.

Blanketter:

Utbetalningsblankett (Maksutushakemus)
Utgiftsuppföljning (Kustannusseuranta)
Timbokföring (Tuntikirjanpito)
Talkodagbok (Talkoopäiväkirja)
Utvecklingsprojektens slutbedömning (Kehittämisprojektien loppuarvio)

Tilläggsinformation:

revisor, Heli Tyyskänen
tel. 040 044 4785

specialplanerare, Petteri Partanen
tel. 040 7760 630

förnamn.efternamn(at)varsinais-suomi.fi 

 

kasvihuone