Näringsstrukturen för Åboland (23 000 invånare) har tyngdpunkten på service. Målet är att utveckla regionen småskaligt med områdets sårbarhet i beaktande .

 

Turismen har blivit en viktig näring för området då området har blivit allt mer bekant. Därtill satsar regionen på fritidsboende och utvecklingen av de tjänster som hänför sig till det. Primärproduktionen har på grund av naturförhållandena en stor betydelse. Inom lantbruket satsar man på specialodling (t.ex. nypotatis) och inom fisket på fiskodling. Man försöker minska de skadliga verkningarna av odlingen.

 

Området har en betydande industri (t.ex. en kalkfabrik) och möjligheter bland annat inom bioenergi och alternativa energiformer. En förutsättning för en utveckling är att goda trafikförbindelser och ett bredbandsnät utsträcks till hela regionen.

 

Kimitoöns utvecklingsavdelning

Väståbolands utvecklingsavdelning
elinkeinoturunmaa

I Åboregionen (307 000 invånare) bor det två tredjedelar och enbart i Åbo (176 000 invånare) över en tredjedel av landskapets befolkning. Åbo är som landskapscentrum ett lokomotiv för hela landskapet.

 

Regionens näringsstruktur är mångsidig. Antalet arbetsplatser inom primärproduktionen är större än i de övriga regionerna, fastän dess relativa andel är låg. Regionen har ett starkt kompetenskapital och forskning. I en nyckelställning i fråga om utvecklingen av näringslivet är områdets starka verksamhetsområden: havsklustret och bioområdet. Havsklustrens forsknings- och utvecklingsverksamhet, skeppsbyggnaden, sjöfarten och marinteknologin är betydande sysselsättare och de påverkar genom underleveranser konkurrenskraften för hela det sydvästra Finland.

 

Inom bioområdet är hälften av Finlands företag för läkemedelsutveckling och diagnostik belägna i Åboregionen. Dessutom är ICT och de kreativa branscherna nationella styrkefaktorer. Betydelsen av turismen och upplevelseproduktionen håller på att öka. Som nya möjligheter ser man de sociala innovationerna, materialvetenskaperna och informationsteknologin.

 

Åboregionens utvecklingscentral
elinkeinoturunseutu

Loimaaregionen (37 000 invånare) är det mest lantbruksominerade området. Det ställer särskilda utmaningar för regionen att hålla lantbruket levande. Inom förädlingsnäringen har metallindustrin en betydande andel. I regionen satsar man på att utveckla de företagsområden som stöder sig på huvudtrafiklederna (riksväg 9 och Åbo - Toijala-banan), turismservicen och bostadsområdena. Det strategiska målet är att stödja branscher som är viktiga med avseende på sysselsättningen: maskinteknologi- och metallindustrin, trä- och byggnadsindustrin, agribusiness (lantbruk och vilthushållning, tillverkning av livsmedel och drycker) samt välbefinnande.

 

Loimaaregionens utvecklingscentral (på finska)

elinkeinoloimaa

Näringsstrukturen för Saloregionen (64 000 invånare) har tyngdpunkten på förädling, där ett företag har haft en avgörande betydelse. Regionens styrka är läget mellan Åbo och Helsingfors invid utvecklingskorridoren E 18. Området har en internationellt stark koncentration av data- och informationsteknologi samt trådlös dataöverföring och en innovationsmiljö. Även energi- och processindustrikompetensen har ett starkt fotfäste. Regionen satsar på områdets styrkefaktorer bl.a. genom att satsa på innovationsverksamhet. De centrala branscherna är ICT, serviceaffärsverksamhet och logistik samt metallindustri och alternativa elenergiteknologier. Det har också varit aktuellt att stödja nya möjligheter för lantbruket och att förstärka regionstrukturen.

 

Yrityssalo (på finska)

Sijoitu Saloon (på finska)

elinkeinosalo

I näringsstrukturen för Vakka-Suomi (32 000 invånare) är förädlingens och primärproduktionens andelar höga. Regionen sammankopplas via utvecklingskorridoren riksväg 8 som en del till Finlands sydvästkust. De senaste åren har regionen satsat på att göra sin näringsstruktur mångsidigare, vilket man kan se positiva resultat på. Regionens styrkefaktorer vidareutvecklas som omfattande. Tyngdpunkterna ligger på fordons- och metallindustrin/havsklustret, miljövänliga energilösningar och energiteknologi, livsmedelsbranschen, gårdsbruk och fiskerihushållning samt välfärdsområdet. Regionen betraktar samarbetet med kompetenskoncentrationen i landskapscentrumet som viktigt. På grund av det har förstärkandet av nätverk och kompetens en viktig ställning inom utvecklingen.

 

Vakka-Suomis utvecklingscentral (på finska)

elinkeinovakkasuomi