Med grundavtalet som godkänts av medlemskommunernas fullmäktige definieras samkommunen Egentliga Finlands förbunds juridiska ställning samt beslutsfattande och kapitalförvaltning. Det annat dokument som styr Egentliga Finlands förbunds verksamhet är förvaltningsstadgan.

I budgeten och ekonomiplanen godkänner landskapsfullmäktige årligen samkommunens operativa och ekonomiska mål samt bl.a. kommunernas avgiftsandelar.

Verksamhetsberättelsen är en del av samkommunens officiella bokslut, och i den ingår också budgetutfall, resultaträkning och balansräkning.

 

Ekonomi

Budget 2021 och ekonomiplan 2021-2023 (Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2021-2023)

Verksamhetsberättelse och bokslut 2020 (Toimintakertomus ja tilinpäätös 2020)

Revisionsberättelse 2020 (Tilintarkastuskertomus 2020)

Bedömningsberättelse 2020 (Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2020)

 

Stadgar

Grundavtal 2015

Förvaltningsstadga 2017

Övriga dokument

Beskrivning i syfte att genomföra handlingsoffentligheten (asiakirjajulkisuuskuvaus)