Den positiva strukturomvandlingen skapar ekonomisk tillväxt och förutsätter flexibel regional utveckling.

Egentliga Finlands landskapsfullmäktige godkände den nuvarande landskapsstrategin för Egentliga Finland i juni 2014. I landskapsstrategin förenas landskapsöversikten som anger den eftertraktade utvecklingen av landskapet fram till 2035+ och landskapsprogrammet som utarbetas vart fjärde år innehåller en plan för hur målen ska nås.
 
Egentliga Finlands landskapsprogram 2018–2021 har godkänts på landskapsfullmäktiges sammanträde den 11 december 2017. Centrala innehåll i uppdateringen av landskapsprogrammet är uppdateringen av lägesbilden för regional utveckling samt precisering av åtgärderna i landskapsprogrammet. Uppdateringarna baserar sig bland annat på behov som uppkommit på grund av en positiv strukturomvandling, tillväxtutsikter inom tillverkningsindustrin, påbörjandet av planering av havsområden, avancemanget av regionstrukturellt väsentliga uppslag som Entimmeståget och Nordliga tillväxtzonen samt utarbetandet av program i enlighet med partnerskapsstrategin och åtgärder som redan framskridit.
 
Landskapsprogrammet 2018–2021 innehåller också Egentliga Finlands fokusområden i smart specialisering. Smart specialisering är en politikmodell som har lanserats av Europeiska unionen, enligt vilken områdena själva ska identifiera sina starka kompetensområden, till vilka utvecklingsresurserna ska inriktas och utifrån dem skapa smarta specialiseringsstrategier. Fokusområden i Egentliga Finland är:

• blå tillväxt och modernisering av industrin,
• innovativa matkedjor och
• medicin- och bioteknik.  
 
Uppdateringen av landskapsprogrammet har förberetts lättare än den normala processen för landskapsprogrammet eftersom landskapsreformen har beretts samtidigt. Vid arbetet har arbetsgrupper bestående av aktörer som berett landskapsstrategin utnyttjats. Dessa har behandlat uppdateringen ur perspektiven för ekonomi, kompetens, miljö samt värderingar och atmosfär. Dessutom 52 regionala aktörer kommenterade utkasten skriftligt.
 
Egentliga Finlands landskapsstrategi och landskapsprogrammet förverkligas på Egentliga Finlands Partnerskapforum.
 

Tillägsinformation:
specialplanerare Salla-Maria Lauttamäki
puh. +358 40 520 0761

näringslivschef Petteri Partanen
tel. +358 40 776 0630

regionutvecklingsdirektör Tarja Nuotio
tel. +358 40 506 3715

planeringsdirektör Heikki Saarento
tel. +358 40 720 3056

e-post: förnamn.efternamn(at)varsinais-suomi.fi
 

Egentliga Finlands landskapsprogram 

 

Landskapsstrategi och landskapsprogram
2018-2021 i ett nötskal:

 Landskapsprogrammet i ett ntskal