Egentliga Finlands planläggningsarbete görs i etapper: Åbo stadsregions landskapsplan bestyrktes i augusti 2004; Saloregionens landskapsplan i november 2008; Loimaaregionens, Åbolands, Vakka-Suomis och Åbo regionens kranskommuneras landskapsplaner bestyrktes i mars 2013. Högsta förvaltningsdomstolen bekastade klagan angående miljöministeriets kontrollbeslut 31.10.2014. Egentliga Finlands ikraftvarande landskapsplan är en relativt ny plan. Landskapsplanen har fått tematiska tillägg av Salo-Lojo -genbanan (YM 2012) och av planläggning av vindraft (YM 2014).

 

Bestyrkta landskapsplaner i Egentliga Finland

 

Allmänt om landskapsplanläggningen

Enligt markanvändnings- och bygglagen (MRL) görs planeringen av områdesanvändning på landskaps- och kommunnivå.
På landskapsnivå görs en landskapsplan. Landskapsplanen framställs som en karta. I den syns planer för områdesanvändning och principer för regionstrukturen, samt nödvändig markanvändning för landskapets utveckling. Landskapsförbundet bör sköta om utarbetandet, aktualiteten och utvecklandet av landskapsplanen. Landskapsplanen kan också utarbetas etappvis eller delområdesvis. På kommunal nivå styrs och samordnas olika verksamheter m.h.a. generalplanen.

I landskapsplanen omvandlas nationella mål för områdesanvändning till landskapsmässiga principer och områdesreserveringar. Förbundet gör linjedragningar för hela landskapets framtida markanvändning. Vid utarbetandet av landskapsplanen ska landskapsförbundet samarbeta med landskapets kommuner, statens myndigheter och andra centrala aktörer. Landskapsplanen godkänns av landskapsfullmäktige. Miljöministeriet bestyrker den godkända planen. Landskapsplanens mest centrala juridiska inverkan är att den fungerar som direktiv vid utarbetandet eller ändrandet av general- och detaljplanen, samt när områdesanvändningar verkställs.

Markanvändnings- och bygglagen (Maankäyttö- ja rakennuslaki)

Mera om markanvändnings- och bygglagen på miljöministeriets hemsidor