Egentliga Finlands etapplandskapsplan för naturvärden och -resurser

Egentliga Finlands landskapsfullmäktige inledde arbetet om helhetsgranskningen av Egentliga Finlands landskapsplan 7.12.2015.

Landskapsplanen bereds som ett etapplandskapsplan, som behandlar användningen av centrala naturresurser och deras potential ur bioekonomins och den cirkulära ekonomins synvinkel. Naturresurserna sammanjämkas med för landskapet värdefulla naturområden och så att rekreationsmöjligheterna tryggas.