Egentliga Finland har en mångcentrerad stads-, undercentral- och bynätverksstruktur. Dess utveckling och nuvarande tillstånd har undersökts inom centralnätverket. I undersökningen har man försökt få uppfattning om de olika centrens förhållande till varandra genom att undersöka deras läge, population, arbetsplater och service. Centren har grupperats på basis av deras beskrivande egenskaper, t.ex. centran med stort invånarantal. Denna undersökning har utförts som en regional helhet och utan kommungränser. 

I landskapsplanering bör man ägna särskild uppmärksamhet på bl.a. lämplig regional och samhällsstruktur samt på att vägleda investeringarna och placeringarna av de stora köpscenter för att skapa en fungerande samhällsstruktur och en hållbar livsmiljö.

Reformen i markanvändnings- och bygglagen medförde nya uppgifter för landskapsplaneringen. Planeringen ska nu även vägleda placeringen och dimensioneringen av stora köpcentrum. Denna uppgift kräver att man har riklig med uppdaterad information om handelns tillstånd samt tillförlitliga uppskattningar om den framtida handelsutvecklingen. En nationellt omfattande undersökning om handelns servicenät utfördes under hösten 2005. 

Avsiktsförklaringen för Åbo stadsregionens markanvändning, boende och trafik (MAL) för 2016-2019 ska förbättra tillgänglighet och effektivitet av tjänster över kommungränserna. Enligt avsiktsförklaringen ska en plan för den regionala servicenätverken inrättas. Egentliga Finlands förbund har samlat ihop material om regionens servicenätverk, och denna information ska utnyttjas i utformningen av planen. Förbundet samalar ihop information och uppdaterar en regionalt omfattande informationstjänst, som innehåller information om bl.a. markanvändning och servicenätverk. Detta arbete kommer att utföras i sin helhet av arbetsgruppen för servicenätverken i Egentliga Finland.

 

keskusverkko 2010 reduced

 

 

 

 

 

 

Arbetsgruppen för servicenätverken i Egentliga Finland (Varsinais-Suomen palveluverkkotyöryhmä)

Egentliga Finlands centralnät, 31.3.2014 (Varsinais-Suomen keskusverkko)

Granskning av servicenätverk inom handel i Egentliga Finland (Varsinais-Suomen kaupan palveluverkkoselvitys 2013)