Landskapsplanen bidrar till att bevara naturens mångfald och ekologiska korridorer. Planen förverkligar markanvändningen på ett skyddsfrämjade sätt och försäkrar att bevarandevärdet tas i beaktan inom olika verksamhetområden.

Egentliga Finland landskapsplan utmärker landskapets och regionens viktigaste skyddsområden, Natura 2000-områden, grundvattenområden och värdefulla geologiska formationer (klippor, åsar och morän) samt utvecklingsområdet i Skärgårdshavets nationalpark. Syddet av vattenområden har lyfts fram tack vare generella bestämmelser i landskapsplanen. Lokala värden samordnas i mera detaljerade planer, t.ex. i general- och deltajplanen samt i miljötillstånds- och miljökonsekvensbedömningsprocessen (MKB). 

Tysta områden och ekologiska nätverk är väsentliga för en en god livsmiljö. Man har forskat i ekologiska nätverk och tysta områden i samband med beredningen av etapplandskapsplanen för vindkraft, och dessa forskningsresultat har tagits i beaktan i landskapsplanen. 

Egentliga Finlands förbund deltar aktivt i miljörelaterade projekt, rapporter, forskningar och finansierar olika samarbetsprojekt. Förbundet strävar efter att miljövärden är integrerade i beslutsfattandet. 

Tilläggsinformation:

miljöplanerare, Timo Juvonen

tel. +358 40 829 5543

förnamn.efternamn(at)varsinais-suomi.fi

luonto