Samhällsservice omfattar vattenförsörjning, energiförsörjning och avfallshantering. Egentliga Finlands förbund deltar i den regionala utvecklingen av samhällsservicen.

Egentliga Finlands förbunds uppgift är att främja energisparandet och användandet av förnybar energi i enlighet med nationella energipolitiska mål. Energiförsörjningen tas i bekatan i utformningen av landskapsplanen. 

Avfallshanteingens centrala mål är att minska mängden avfall, utveckla återvinningen och nyttoanvändandet av avfall, effektivera hanteringen av problemavfall samt öka regional avfallshantering mellan kommunerna. Det nya programmet för avfallshantering, Södra och Västra Finlands avfallsplan fram till år 2020, blev klar år 2010. 

Egentliga Finlands förbund deltar i utvecklingen av cirkulär ekonomi och avfallshantering. Målet är att skapa ett effektivt avfallshanteringssytstem, som tjänar både naturen och samhället. Avfallshanteringen ska följa de riktlinjer som presenterats i avfallsplanen. Naturresursforumet arbetar bl.a. med att öka materialeffektiviteten och resurseffektiviteten så att avfallsfraktioner kunde bättre utnyttjas som råmaterial. 

Målet med utvecklingen av landskapets vattenförsörjning är att försäkra tillräckligt med högklassigt vatten till alla vattenanvändare. När det gäller avloppsvattnet är de viktigaste målen att höja reningens effektivitet, den centrera hanteringen samt effektivera vattenförsörjningen på glesbygdsområden.

Landskapet har gjort utvecklingsplaner för vattenförsörjningen till varje enskild kommun. I dessa presenteras de befintliga vatten- och avloppsnäten, vattentäkter och reningsverk samt nya vattenförsörjningsanläggningars verkställningsbehov så att vattenförsörjningsmålen uppnås. Närings-, trafik- och miljöcentral (NTM), kommunerna och Egentliga Finlands förbund har tillsammans planerat utvecklingsplanerna. Verkställningsplanerna och själva byggandet som grundar sig i utvecklingsplanerna, görs enligt en skild tidtabell. 

 

Tilläggsinformation:

miljöplanerare, Timo Juvonen
tel. 040 829 5543

naturresursplanerare, Aleksis Klap
tel. 040 7213 137

förnamn.efternamn(at)varsinais-suomi.fi

 

 

 

 

Södra och Västra Finlands avfalls fram till år 2020 (Etelä ja Länsi Suomen jätesuunnitelma vuoteen 2020)