Den prognostiseringsprocessen som strävar efter att definiera studieplatserna för åren 2016–2020 ska förverkligas under åren 2014 och 2015 (sk. KESU-process). Utbildnings- och kulturministeriet UKM har tillsatt en arbetsgrupp (Koulutustarve 2020) för beredningen. Utvecklingsplanens beredningstidtabell är följande:

  • Senast under våren 2015 ska de nationella och landskapsmässiga branschvisa utvecklingsscenariona definieras för sysselsättningen fram till år 2030. Branschprognoserna grundar sig på uträkningar av Statens ekonomiska forskningscentral (VATT), som slutförs i samarbete med regionala aktörer, Utbildningsstyrelsen, Undervisningsministeriet samt Arbets- och näringsministeriet. Samtidigt produceras en prognostisering av yrkesstrukturen.
  • Under våren 2015 är målet också att utarbeta både en nationell och en landskapsmässig modell över utbildningsstrukturer. Undervisningsministeriet bildar den nationella strukturen medan landskapen kompletterar med sina egna beräkningar. All beredning genomförs genom samarbete mellan regionala och nationella aktörer.
  • Under denna KESU-runda framhävs utbildningens framtida kvalitativa utvecklingsbehov jämfört med tidigare processer under 2000-talet. Utvärderingsprocessen kompletteras med en bred enkät riktad mot landskapsförbunden angående utvecklingsbehov på landskapsnivå.
  • Utbildningsstyrelsen träffar de regionala och nationella aktörerna under olika möten och workshops i april och maj 2015.
  • UKM:s arbetsgrupp (Koulutustarve 2020) lämnar in sin mellanrapport i slutet av maj.
  • Statsrådet godkänner utvecklingsplanen för utbildning och forskning i slutet av år 2015.
  • Under våren 2016 förs Undervisningsministeriets och utbildningsarrangörernas avtalsförhandlingar om gemensamma mål. Samtidigt beviljar Undervisningsministeriet koncession till utbildningsarrangörerna på andra stadiet utgående från ansökningarna.

 

(Uppdaterad i februari 2015)

Egentliga Finlands enkätsvar angående utvecklingsbehov på landskapsnivå 2016-2020 (Varsinais-Suomen vastaus Opetushallituksen kyselyyn 10.2.2015 koskien alueellisia koulutuksen laadullisia ja osaamisalakohtaisia tarpeita 2016 -2020)